• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxStipendije za Seminar Week Evropskog Foruma Alpbach
20.05.2015
Stipendije za Seminar Week Evropskog Foruma Alpbach - odaberite svoju temu i prijavite se za stipendiju!

Inicijativna Grupa Alpbach u Sarajevu (IGAS) u saradnji sa Sparkasse Bank BiH dodjeljuje 2 (dvije) stipendije za učešće na Seminar Week-u u okviru Evropskog Foruma Alpbach 2015.
Seminar Week će se održati od 19. do 25. 08. 2015. godine u tirolskom selu Alpbach smještenom u austrijskim Alpama, kao prvi dio Evropskog Foruma Alpbach. Seminar Week je sačinjen od 16 interdisciplinarnih seminara, koji se krovne teme ovogodišnjeg Foruma - „InEquality“  dotiču iz različitih perspektiva.
Detaljan program Seminar Week-a možete preuzeti ovdje.
Za stipendiju se mogu prijaviti sve mlade osobe sa područja Bosne i Hercegovine koje ranije nisu bili dobitnik stipendija Evropskog Foruma Alpbach i/ili Inicijativne Grupe Alpbach u Sarajevu.
Prijavu za stipendiju potrebno je poslati isključivo elektronski na adresu info@igas.ba najkasnije do 29.05.2015. do 23:55h zajedno sa sljedećom dokumentacijom:
•   Biografija (CV) aplikanta na engleskom jeziku, ne duža od dvije A4 stranice
•   Motivaciono pismo dužine jedne A4 stranice na engleskom jeziku, kojim objašnjavate razloge za apliciranje, uz osvrt na sadržaj seminara i krovnu temu Evropskog Foruma Alpbach 2015
•   Dokaz (skeniran) o trenutnom obrazovnom stepenu (potvrda o upisanoj godini ili kopija diplome)
•   Drugi dokazi akademskog uspjeha – po želji (skenirani)
Komisija za dodjelu stipendija se sastoji od članova Inicijativne Grupe Alpbach u Sarajevu. Stipendija obuhvata troškove učešća (kotizacije) i smještaja sa doručkom i pokrivena je iz sredstava Sparkasse Bank BiH. Troškovi prevoza nisu pokriveni stipendijom.
Dobitnici stipendija će o rezultatima biti obaviješteni do 06.06.2015. godine putem e-maila.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Za detaljnije informacije o Evropskom Forumu Alpbach posjetite stranicu www.alpbach.org, stranicu Inicijativne Grupe Alpbach u Sarajevu www.igas.ba, te IGAS Facebook, Twitter i LinkedIn profile.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxInfo dan - Mađarske visokoškolske institucije
18.05.2015
Ambasada Mađarske u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Službom za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu organizuje info dan na kojem će predstaviti mađarske visokoškolske institucije kao i institucije koje se odnose na programe visokog obrazovanja. Dana 02. juna 2015. godine, sa početkom u 13,00h u Sali Senata u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu će se održati mini sajam, na kojem će predstavnici osam univerziteta kao i institucija za visoko obrazovanje u Mađarskoj predstaviti akademsku ponudu, stipendije, kao i mogućnosti za saradnju u sklopu projekata kao što su Erasmus+, CEEPUS i td.

Program info dana:
13,00 – 14,00h – Mini sajam akademskih ponuda mađarskih univerziteta
14,00 – 14,20h – Prezentacija programa
14,20 – Koktel (neformalno druženje i networking

Molimo vas da potvrdite vaš dolazak na ovaj info dan putem emaila ili na telefon 033 565 116.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxStipendije - Japan
11.05.2015
Vlada Japana i ove godine nudi 4 programa stipendiranja za studente iz Bosne i Hercegovine.

Rok za apliciranje je 5. juni, 2015. godine.

Detaljnije informacije i aplikacijski formulari su dostupni na web stranici ambasade http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/EN/CultureScholarships.html.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxStipendije - Sjedinjene Američke Države
30.04.2015
U sklopu redovne informativne kampanje koju svake akademske godine organiziraju predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, u srijedu 13. maja 2015. godine u 11,00 sati u sali Senata Rektorata Univerziteta u Sarajevu održat će se informativna sjednica o stipendijama i nastavku školovanja u SAD-u te o bilateralnim programima akademskih razmjena koje nudi Američka vlada. 
0 komentari | Napišite komentar

 
xxZadaci za Pripremnu nastavu 2015/2016
22.04.2015
Ovdje možete pogledati zadatke koji se rade na pripremnoj nastavi za upis na Građevinski fakultet.

http://www.gf.unsa.ba/pripremna_nastava.pdf
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - izbor/napredovanje (viši asistent)
22.04.2015
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-176-2/15. od 09.02.2015. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1809/15. od 25.03.2015.   godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
KONKURS


za izbor u naučnonastavno zvanje viši asistent za uže naučne oblasti:
„Geodezija“ i „Viša geodezija“ – jedan izvršilac
„Mehanika i teorija konstrukcija” i „Građevinske konstrukcije” – jedan izvršilac

Uvjeti: Završen stepen drugog ciklusa studija, četiri godine iskustva u saradničkim poslovima, 
prosječna ocjena i na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5 priloženi naučni, odnosno stručni radovi iz oblasti za koju se prijavljuje objavljeni u naučnim ili stručnim časopisima i zbornicima  i
pod 1. magistar geodezije - diplomirani inžinjer geodezije
pod 2. magistar građevinarstva -diplomirani inžinjer građevinarstva konstrukterskog usmjerenja,
Kandidati koji se prijavljuju na konkurs obavezni su uz prijavu dostaviti:
biografiju (CV); uvjerenje o državljanstvu; diplomu o stečenom obrazovanju; uvjerenje o prosječnoj ocjeni studija (i prvog i drugog ciklusa za studij završen po bolonjskom sistemu studiranja), potvrdu o iskustvu stečenom na poslovima asistenta potvrdu visokoškolske ustanove o iskustvu na poslovima asistenta.
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi , dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom sa punim radnim vremenom za izborni period utvrđen Zakonom.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na protikol ili poštm na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje“
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - izbor/napredovanje (docent, vanredni profesor ili redovni profesor)
22.04.2015
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-315-3/15. od 11.03.2015. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-1809/15. od 25.03.2015.   godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
KONKURS


Za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za uže naučne oblasti: „Mehanika i teorija konstrukcija“ i „Građevinske konstrukcije“ – jedan izvršilac

Uvjeti:
Pored uvjeta za izbor utvrđenih  članom 89. Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćen tekst „Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete: naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje i diplomirani inženjer građevinarstva konstrukterskog usmjerenja.

Kandidati koji se prijavljuju na konkurs obavezni su uz prijavu dostaviti:
biografiju (CV); uvjerenje o državljanstvu; diplomu/e o stečenom obrazovanju; spisak objavljenih naučnih i stručnih radova iz oblasti za koju se prijavljuju, kao i same radove, dokaz o mentorstvu; te drugu potrebnu dokumentaciju i dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor.
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi, dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom sa punim radnim vremenom za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave dostaviti na protikol ili poštm na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje“0 komentari | Napišite komentar

 
xxStipendije - Univerzitet u Pecs - Mađarska
17.04.2015
The University of Pécs would be delighted to extend our cooperation to the
Scholarship Programme and receive students from your university on our
MA/MSc and PhD level programmes .

Hungary offers the Stipendium Hungaricum Scholarship to international
students who intend to pursue their BA/BSc, MA/MSc or PhD studies in
Hungary. Currently students from 35 countries can apply for the Stipendium
Hungaricum Scholarship. The list of eligible countries is available on the
website of the program:  http://stipendiumhungaricum.hu/ .

This year the University of Pécs is glad to host already 200 international
students through the Stipendium Hungaricum Scholarship Program. We would be
delighted to have a growing number of scholarship holder students! We
believe that the Stipendium Hungaricum Scholarship is a unique opportunity
which contributes to strengthen and deepen our partnership.

If a student of your institution wishes to apply for the scholarship, first
he/she has to visit the website, fill in the online application form and
choose the University of Pécs from the list: http://stipendiumhungaricum.hu/
0 komentari | Napišite komentar

 
xxProgram razmjene - MEVLANA
06.04.2015
NAPOMENA: Marmara univerzitet je produžio rok za prijavu do 4.maja 2015!

Poštovani, pozivamo Vas na prezentaciju programa razmjene MEVLANA kojeg finansira Vlada
Republike Turske .

Prezentacija će se održati u srijedu, 8.4.2015. godine u Sali Senata sa početkom u
14.00 sati.

Ove godine će svoja iskustva o učešću u programu predstaviti doc. dr. Aida Sarač
Hadžihalilović sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Konkurs je objavljen na veb strani UNSA i dostupan klikom na znak
Mevlane. Na tom mjestu može se informirati o listi univerziteta sa kojima imamo
potpisane protokole za učešće u programu i kontakt informacijama za svaki od njih,
kao i dogovorene kvote po oblastima za studente i nastavnike.

Molimo da potvrdite prisustvo na mail adresu: ljiljana.sulentic@unsa.ba .

Srdačno,

 
Ms. Ljiljana Šulentić
International Relations and Investments
University of Sarajevo
Address: Obala Kulina bana 7/II, 71000 Sarajevo, Bosnia & Herzegovina
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRazmjena studenata
01.04.2015
Program razmjene studenata na Karadeniz tehničkom univerzitetu, Bartin univerzitetu i Dicle univerzitetu možete preuzeti na slijedećim linkovima: informacije | kvote.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOdbrana doktorske disertacije - mr Jusuf Topoljak, dipl. ing. geod.
27.03.2015
O B A V J E Š T E N J E

Viši asistent mr. Jusuf Topoljak, dipl. inž. geod. javno će braniti doktorsku disertaciju pod naslovom “Konceptualni model katastarskog informacionog sistema u FBiH”.

Odbrana doktorske disertacije održat će se u  srijedu 29. aprila 2015. godine, sa početkom u 13 sati na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, ul. Patriotske lige broj 30. u sali 8 /prizemlje/.
Doktorska disertacija se može pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta na I spratu, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxMaster radovi - Odsjek Saobraćajnice
16.03.2015
Obrazloženje tema master radova odsjeka Saobraćajnice: Master radovi za 2015 g.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxMaster radovi
05.03.2015
Spisak i opisi prijedloga Master radova se mogu pogledati na slijedećem linku: Master radovi za 2015 g..  Prijedlozi sa odsjeka Saobraćajnice će biti naknadno dodani ovom spisku.

NAPOMENA: 19.03.2015. g. napravljena je izmjena u opisu tema smjera Konstrkcije, te je potrebno preuzeti nove opise koji su na linku iznad.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxNeradni dan - 02.03.2015.
26.02.2015
OBAVJEŠTENJE
 
 
NERADNI DAN POVODOM PRAZNIKA DANA NEZAVISNOSTI BiH JE
 
 
PONEDJELJAK       02.03.2015.

 
UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxStipendije - Alpbach
24.02.2015
Prijavite se za stipendije za Evropski Forum Alpbach 2015

Poziv za prijave na program stipendiranja za odlazak na Evropski Forum Alpbach u Austriji, jednu od najuglednijih evropskih konferencija, otvoren je do 31.03.2015. godine za sve mlade osobe iz naše zemlje, do 30 godina starosti.
Evropski Forum Alpbach – EFA (Austrija), jedna je od najuglednijih evropskih interdisciplinarnih konferencija, sa dugom tradicijom, još od 1945. godine. Kroz organizovana predavanja i simpozije na najvišem nivou svake godine okupi preko 4.000 učesnika uključujući Nobelovce, uvažene profesore, eksperte, političare te i brojne mlade osobe kroz vlastiti program stipendiranja. Ove godine će se održati u periodu od 19. augusta do 04. septembra 2015. godine¸ u Austriji na temu “InEquality“. Sa obogaćenim programom i dodatnim sadržajem povodom svog 70. rođendana Forum ove godine nudi mnogo toga što ne smijete propustiti!

Formalna struktura EFA obuhvata tri velike cjeline: Seminar Week (sedmicu intenzivnih kurseva/seminara sa najaktuelnijim temama), Ljetne škole i višednevne specijalizovane Simpozijume (ekonomija, zdravstvo, tehnologija itd.). Forum je interdisciplinaran te se bez obzira na vašu profesionalnu opredjeljenost možete prijaviti i učestvovati. Posljednjih godina posebna pažnja se poklanja poštivanju i poticanju različitosti.

Iako je program podijeljen na simpozije i ljetne škole, Forum podržava prijave za sve događaje.

Na program stipendiranja za EFA mogu se prijaviti svi studenti i mladi do 30 godina starosti. Stipendije pokrivaju troškove učešća u potpunosti, a postoji mogućnost i prijave za nadoknadu troškova smještaja sa doručkom i džeparca.

Poziv za prijave na program stipendiranja otvoren je do 31. marta 2015. godine. Popunjena aplikacija za prijavu, koju možete preuzeti sa oficijelne web stranice Foruma, www.alpbach.org, šalje se isključivo putem pošte na adresu Foruma u Beču.

Svake godine 15 do 20 mladih osoba iz naše zemlje otputuje na EFA. Iskoristite šansu da prikupite nova znanja i iskustva, te upoznate mnoge mlade ljude koji dolaze iz preko 65 zemalja svijeta.

Za više informacija o programu Foruma, stipendijama i procesu apliciranja posjetite web stranicu Foruma, a ukoliko imate dodatna pitanja o tome kako se prijaviti za stipendije na raspolaganju su članovi Inicijativne Grupe Alpbach u Sarajevu.

Inicijativna Grupa Alpbach u Sarajevu (IGAS) pridruženi je član Evropskog Foruma Alpbach i predstavlja Forum mladima u Bosni i Hercegovini, te osigurava dodatne stipendije za BH učesnike.

Kao i prethodnih godina, članovi IGAS-a, koji su i sami bivši stipendisti Foruma, održat će prezentaciju „Kako aplicirati za stipendiju za Evropski Forum Alpbach“, na kojoj će biti predstavljen program EFA 2015 za mlade iz naše zemlje, uz savjete na koji način popuniti prijavu te osigurati sebi veće šanse za dobijanje stipendije za ovaj prestižni događaj.

Radionica će biti održana 26.02.2015. godine u 18h na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, prostorije E-net centra (III sprat).

Za sva pitanja i informacije o tome kako se prijaviti za stipendije posjetite stranicu Inicijativne Grupe Alpbach u Sarajevu www.igas.ba, te IGAS Facebook, Twitter i LinkedIn profile.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxStipendije - Slovenija
23.02.2015
Ambasada Republike Slovenije, posredstvom Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, obavijestila nas je da je u okviru Centra za mobilnost i evropske programe obrazovanja i osposobljavanja Republike Slovenije (CMEPIS) za akademsku 2015/2016. godinu (u periodu od 1. 10. 2015 – 30. 09. 2016. godine), za državljane Bosne i Hercegovine na raspolaganju 18 mjesečnih stipendija za studijsko usavršavanje na visokoškolskim ustanovama u Sloveniji.
 
Ove stipendije su namijenjene za studente prvog, drugog ili trećeg ciklusa koji žele da dio svog studija (obično u trajanju od 3 do 10 mjeseci) provedu na jednoj od visokoobrazovnih institucija u Sloveniji. Stipendija se ne nudi za cjelokupne (degree) programe, kao ni za kurseve slovenačkog jezika. Granična dob za prijavu je 26 godina za studente koji studiraju, i 30 godina za istraživanje. Ova stipendija podrazumjeva:
-    Mjesečni džeparac u iznosu 286,00 €,
-    Besplatan smještaj u Univerzitetskom studentskom centru,
-    Osnovno zdravstveno osiguranje.
Sve informacije o stipendiji možete naći na web stranici: http://www2.cmepius.si/en/bilateralscholarships.aspx

Potrebna dokumentacija koju je potrebno dostaviti je:
1.    Prijavni obrazac (http://sova.cmepius.si/ls/index.php?sid=47564&lang=en),
2.    Pozivno pismo od univerziteta u Sloveniji (originalno pozivno pismo mora biti u dokumentaciji prilikom prijavljivanja),
3.    Kopija pasoša (sa slikom),
4.    1 pismo preporuke,
5.    Kopija diplome završenog studija i/ili prepis ocjena.

Svi ovi dokumenti moraju biti ili na slovenačkom jeziku ili prevedeni na engleski jezik.
Dokumenti se dostavljaju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo – u štampanoj formi, putem protokola u prizemlju), a rok za predaju je 05. mart 2015. godine do 16,00 sati.  Nepotpuna dokumentacija se neće uzimati u obzir.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxStipendije - Portugal
20.02.2015
Call for eight scholarships are open until 31st of March 2015 for the second
year of the international PhD program 'Analysis and Mitigation of risks in
Infrastructures', to be held in Portugal (http://infrarisk.tecnico.ulisboa.pt). The
program aims to analyse the main risks associated to several natural hazards which
are more common or of greater importance. It involves a partnership between four
universities (University of Lisbon, Instituto Superior Técnico - IST; Faculty of
Engineering of University of Porto - FEUP; University of Minho and University of
Aveiro), the National Laboratory of Civil Engineering (LNEC) and a research unit
within IST (ICIST).

For further information, please contact Inês Lopes (inesl@civil.ist.utl.pt).

Best regards,

Carlos Sousa Oliveira
(Program Director)
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić