• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxErasmus+ produženje roka
16.11.2015
Danas smo dobili obavještenje od strane Univerziteta u Groningenu u kojem nas obavještavaju da je prethodno definisani rok za prijavu na Erasmus+ stipendije sa 15.11. pomjeren na 20.11.2015. godine do 23,59 sati.

Link: http://www.erasmus-unsa.ba/erasmus-stipendija-univerziteta-u-groningenu/
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - odsjek Geodezija
11.11.2015
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-1158-1/15 od 28.09.2015. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-6633/15 od 28.10.2015. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
KONKURS

za izbor (napredovanje) u naučnonastavno zvanje: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za uže oblasti : „Geodezija“ i „Viša geodezija“ – 1 izvršilac
Uvjeti:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete: da su diplomirani inžinjeri geodezije i da su naučni stepen doktora nauka stekli iz oblasti za koju se prijavljuju .
Uz prijavu kandidati dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, naučne i stručne radove iz oblasti za koje se vrši izbor kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju. (Obavezno navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju)
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom za izborni period utvrđen Zakonom.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom «Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje».


0 komentari | Napišite komentar

 
xxErasmus+ info dan
06.11.2015
U srijedu 11. novembra 2015. godine u Svečanoj sali Univerziteta u Sarajevu održat će se nacionalni Erasmus+ info dan za Bosnu i Hercegovinu. Ovaj događaj organizira nacionalna Erasmus+ kancelarija za Bosnu i Hercegovinu u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Univerzitetom u Sarajevu. Svrha ovog događaja je promocija mogućnosti za oblast visokog obrazovanja u okviru Erasmus+ programa.
 
Molimo vas da učešće na ovom danu potvrdite Erasmus+ uredu na email office@erasmusbih.com ili na fax 033/570-261.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPromocija i dodjela diploma 2014/2015
05.11.2015
O B A V J E Š T E NJ E

OBAVJEŠTAVAMO DIPLOMANTE I i II CIKLUSA STUDIJA KAO I DIPLOMANTE PO STAROM PLANU I PROGRAMU DA ĆE SE SVEČANA PROMOCIJA I DODJELA DIPLOMA ZA AKADEMSKU 2014/2015 GODINU ODRŽATI 07.11.2015. GODINE U OLIMPIJSKOJ DVORANI ZETRA SA POČETKOM U 11:00.

Ulaz će biti otvoren od 10:00.

Prilikom dolaska, molimo Vas da ne dolazite sa automobilima u krug Zetre jer će biti prevelika gužva, to je obavještenje koje smo prosljedili od Rektorata UNSA.

Pozivnice će se dijeliti u studentskoj službi 05. i 06.11.2015. godine

Detalje o promociji možete preuzeti na sljedećem linku: Detalji promocije.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - Doktorski studij
25.10.2015
Na osnovu člana 74. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst   ( ”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13), Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-976-4/15. od 13.07.2015. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5861/15  od 30.09.2015. godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

raspisuje
KONKURS
za upis studenata u III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA - DOKTORSKI STUDIJ
                                           u studijskoj 2015/2016. godini


I
Konkurs se raspisuje za upis studenata u treći ciklus studija - doktorski studij iz oblasti/polja :
   •   Građevinarstva
   •   Geodezije
Studij se organizuje kao vanredni studij u trajanju od tri godine i vrednuje   se   sa   180   ECTS  bodova, a njegovim završetkom stiče se akademska titula i naučno zvanje doktor tehničkih nauka/znanosti iz oblasti građevinarstva, odnosno geodezije.

II
Pravo učešća na konkursu za upis u prvu godinu doktorskog studija imaju:
   •   kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija akademskog zvanja magistra (sa ukupno 300 ECTS bodova)  ili ekvivalenta iz oblasti građevinarstva, odnosno geodezije ili drugih  tehničkih i biotehničkih nauka;
   •   kandidati  koji  su  stekli  zvanje  diplomirani  inženjer  građevinarstva, odnosno geodezije  po  pred   Bolonjskom sistemu studiranja, a u postupku ekvivalencije na Građevinskom fakultetu u Sarajevu im je  to zvanje izjednačeno sa zvanjem magistar građevinarstva, odnosno geodezije;
   •   kandidati sa znanjem stranog jezika u stepenu koji im omogućava da koriste stranu literaturu;
Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta iz oblasti drugih tehničkih ili biotehničkih nauka, obavezni su da polože  određene razlikovne ispite iz studijskog programa građevinarstva, odnosno geodezije, koje utvrdi Vijeće doktorskog studija.
Razlikovne ispite doktorant upisuje nakon upisa na studij. Doktoranti su dužni položiti razlikovne ispite do upisa u III semestar. Razlikovni ispiti ne ulaze u fond sati doktorskog studija.
   •   Pravo upisa direktno na drugu godinu studija imaju kandidati koji su stekli naučni stepen magistra nauka iz oblasti građevinarstva, odnosno geodezije, u skladu sa propisima koji su bili na snazi prije uvođenja bolonjskog sistema studiranja, kojima se u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo  priznaje 60 ECTS, odnosno prva godina studija.
Kandidati koji su strani državljani prijavljuju se na Konkurs pod istim uvjetima kao i državljani Bosne i Hercegovine, uz prethodno akademsko priznavanje diplome ranije završenog ciklusa/stepena obrazovanja.
Visina školarine iznosi 7.000,00 KM, po studijskoj godini.
Uz prijavu na konkurs kandidati su obavezni dostaviti:
   •   Diplomu o završenom prethodnom obrazovanju (original ili ovjerena kopija),
   •   Uvjerenje o položenim ispitima ili dodatak diplomi (original ili ovjerena kopija),
   •   Uvjerenje o poznavanju jednog stranog jezika (original ili ovjerena kopija),
   •   Izvod iz matične knjige rodjenih,
   •   Uplatnicu u iznosu od 100,00 KM na transakcijski račun Građevinskog fakulteta u Sarajevu kod Raiffeisen Bank d.d. Sarajevo broj: 1610000002610087, u svrhu obrade podataka.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Prijave sa navedenom dokumentacijom dostaljati na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo ili neposredno u Studentsku službu.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxFondacija Hastor - Stipendije
23.10.2015
Fondacija Hastor od 2006. godine osigurava stipendije za obrazovanje djece
iz porodica koje žive u teškim ekonomskim uslovima te smo u 2014./2015.
godini podržali školovanje 1249 osnovaca, srednjoškolaca i studenata.

Naša misija je da izgradimo mlade ljude koji će napraviti pozitivne promjene
u svojoj zajednici i društvu te da osiguramo da će njihov potencijal doći do
izražaja unatoč lošoj ekonomskoj situaciji u kojoj su se našli.

Svi naši stipendisti aktivno volontiraju u svojim lokalnim zajednicama i
čine tu zajednicu boljim mjestom za život.

Fondacija Hastor je ove godine objavila konkurs za prijem novih studenata u
2015./2016. godini.
 
Na linku ispod možete pronaći objavu konkursa:

http://fondacijahastor.ba/konkurs-za-dodjelu-stipendija-studentimaicama-za-s
kolsku-2015-2016-godinu/
0 komentari | Napišite komentar

 
xxErasmus+
21.10.2015
Iz Erasmus+ ureda Bosne i Hercegovine su nas obavijestili da je otvoren novi Erasmus+ poziv za dostavu aplikacija za 2016. godinu, objavljen 20. oktobra 2015. godine na oficijelnoj web stranici Evropske Komisije, link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.347.01.0007.01.ENG.

Ažurirani vodič kroz Erasmus+ programe možete naći na http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

Ovim putem vas obavještavamo da će Služba za međunarodnu saradnju u saradnji sa Erasmus+ uredom Bosne i Hercegovine organizovati info dan o Erasmus+ programima, i to 11. novembra 2015. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu o čemu ćete blagovremeno biti obavješteni i pozvani.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxSIMPOZIJ “BETONSKE SAOBRAĆAJNICE”
21.10.2015
SIMPOZIJ “BETONSKE SAOBRAĆAJNICE”
Građevinski fakultet u Sarajevu i Tvornica cementa “Kakanj” organizuju Simpozij “Betonske saobraćajnice”. Cilj Simpozija je razmjena stručnih i naučnih iskustava u planiranju, projektovanju, građenju i upravljanju betonskim saobraćajnicama, kako u našoj zemlji tako i u inozemstvu.
Simpozij će se održati u četvrtak, 29.10.2015. godine u velikom amfiteatru Građevinskog fakulteta u Sarajevu (Patriotske lige 30, Sarajevo) sa početkom u 10,00 sati.
PROGRAM SIMPOZIJA “BETONSKE SAOBRAĆAJNICE”
10:00-10:30
Otvaranje
Pozdravno obraćanje ‐ Branimir Muidža, generalni direktor Heidelberg Cementa za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru,
Pozdravno obraćanje – prof.dr. Mustafa Hrasnica, dekan Građevinskog fakulteta u Sarajevu,
10:30 – 10:50
FLEKSIBILNE NASPRAM KRUTIH KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA
doc.dr.Mirza Pozder, dipl.ing.građ.
Građevinski fakultet Sarajevo
10:50 – 11:10
ZAŠTO KORISTITI BETON U IZGRADNJI SAOBRAĆAJNICA? ČINJENICE I MITOVI
dr.Giergiczny Zbigniew
Silesian Tehnološki univerzitet Gliwice,
Górażdze cement S.A.
11:10 – 11:30
Kafe pauza
11:30 – 11:50
POSEBNA RJEŠENJA ZA PUTEVE NA BAZI HIDRAULIČKI VEZANIH MATERIJALA NOVI POGLED NA OBNOVU I POBOLJŠANJE  INFRASTRUKTURE
Eckhard Wagner, dipl.ing.
HeidelbergCement Technology Center GmbH, Leimen Germany
11:50 – 12:10
SASTAV BETONA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA KONVENCIONALNIH I RCC KOLOVOZA
prof.dr. Azra Kurtović, dipl.ing.građ.
Građevinski fakultet Sarajevo
12:10 – 12:30
PRIMJENA BETONA KAO NOSIVOG ELEMENTA U GORNJEM STROJU ŽELJEZNIČKIH PRUGA
doc.dr.Sanjin Albinović, dipl.ing.građ
Građevinski fakultet Sarajevo
12:30 - 12:40
ZAVRŠNO OBRAĆANJE MODERATORA
12:40 – 14:00
RUČAK/KOKTEL
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRazvoj informacijske pismenosti (RINGIDEA)
20.10.2015
U okviru Tempus projekta “Razvoj informacijske pismenosti za cjeloživotno učenje i ekonomiju znanja u zemljama Zapadnog Balkana - RINGIDEA”, kao jedan od njegovih najvažnijih ishoda, prihvaćeni su moduli za samostalno stjecanje znanja, sposobnosti, vještina i navika iz informacijske pismenosti.

Ovi moduli se koriste za stjecanje znanja, vještina, sposobnosti i navika iz informacijske pismenosti koje bi studentima, nastavnicima i svim zainteresiranim licima trebale olakšati pronalaženje relevantnih informacija za izvršavanje zadataka u obrazovanju, na radnom mjestu i svakodnevnom životu.

Moduli su dostupni na web stranici Univerziteta u Sarajevu u svako vrijeme i na svakom mjestu za sve korisnike, kako nastavnike i saradnike tako i studente i sve zainteresirane na sljedećem linku:
http://unsa.ba/s/images/stories/ip/bossar/bossar_start.html
0 komentari | Napišite komentar

 
xxStipendije - Fondacija Hastor
20.10.2015
Na osnovu Pravila i kriterija Fondacije Hastor raspisuje se konkurs za dodjelu stipendija  za redovne studente – upisane prvi put  u akademskoj 2015./2016. godini.

Pravo na prijavu imaju studenti koji se školuju na državnim univerzitetima u BiH.

Kandidati/kinje koji/e žele aplicirati za stipendiju mogu to uraditi isključivo putem on-line prijave na web stranici Fondacije Hastor.

Krajnji rok za apliciranje je 30.10.2015. godine do  16:00 sati.

USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJE:

- državljanin/ka Bosne i Hercegovine;
- redovno upisani studenti/ice druge i treće godine dodiplomskog/bachelor studija na državnim fakultetima na području čitave Bosne i Hercegovine;
- ostvareni prosjek ocjena tokom studija: 8.5 i više;
- nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije

Prije donošenja konačne odluke o stipendiranju, sa kandidatima/kinjama  koji/e uđu u uži izbor za dodjelu stipendije obaviće se intervju. Na intervju kandidati su dužni sa sobom ponijeti sljedeće dokumente:

- ličnu/osobnu iskaznicu
- indeks
- kućnu listu
- potvrde o primanjima članova porodičnog domaćinstva navedene u kućnoj listi (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3  mjeseca uključujući i topli obrok, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu)
- za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdata od nadležne institucije – biroa za zapošljavanje

Izabrani kandidati/kinje za stipendiranje dužni/e su prije potpisivanja ugovora o stipendiranju  dostaviti slijedeću  dokumentaciju:

- rodni list
- uvjerenje o državljanstvu
- uvjerenje o nekažnjavanju
- kopija l.k. i kopija prijavnice mjesta boravka
- potvrda o redovnom studiranju
- potvrda sa prosjekom ocjena (zaokruženo na dvije decimale) iz prethodne godine
- ovjerenu izjavu od nadležnog organa da nisu primaoci stipendije ili druge novčane pomoći za studiranje od neke druge institucije

Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog obiteljskog domaćinstva.

Potpisivanjem Ugovora o stipendiranju kandidat/kinja se obavezuje na volonterske aktivnosti  u sklopu aktivnosti Fondacije Hastor. Volontiranje stipendista Fondacije Hastor ne znači da će se obavljati u mjestu stanovanja, odnosno mjestu školovanja. Fondacija Hastor zadržava pravo da pri selekciji kandidata u obzir uzima socio-ekonomsko stanje aplikanta i usmjerenje na fakultetu.

U slučaju tehničkih problema prilikom on-line apliciranja pošaljite e-mail sa jasnim upitom na fondacija@hastor.ba.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzeti u razmatranje.

- See more at: http://fondacijahastor.ba/konkurs-za-dodjelu-stipendija-studentimaicama-za-skolsku-2015-2016-godinu/#sthash.jSMPP9pW.dpuf
0 komentari | Napišite komentar

 
xxSajam stipendija
14.10.2015
Služba za međunarodnu saradnju će i ove godine organizirati Sajam stipendija, i to šesti po redu. Sajam će se održati 15. oktobra 2015. godine na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Vilsonovo šetalište br. 9), u terminu od 10,00 do 17,00 sati.

Ceremonija otvorenja planirana je u 10,00 sati prema programu u prilogu. Ovim putem Vas pozivamo da prisustvujete  ovom događaju jer je ovo zajednički događaj svih nas, i svojim prisustvom date značaj kako kontekstu i ideji sajma, tako i radu koji ulažemo u jačanje pozitivnog imidža naše institucije.

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je organizator sajma stipendija - jedinstvene manifestacije ove vrste u Bosni i Hercegovini čiji je cilj da okupi sve institucije koje dodjeljuju i/ili dministriraju stipendije ili dodjeljuju druge vrste finansijske podrške za studiranje u BiH i inostranstvu, te da im  omogući da predstave svoje programe stipendiranja i finansijske podrške i daju priliku bh. studentima da sve informacije o mogućnostima studiranja u inostranstvu dobiju na jednom mjestu. Na prethodnim sajmovima stipendija učestvovalo je preko 25 institucija u Bosni i Hercegovini (vladine i nevladine organizacije, diplomatsko-konzularna predstavništva, centri civilnih inicijativa, lokalne zajednice, strane institucije, kulturni centri i dr.) koje su predstavile različite oblike finansijske podrške (stipendije, jednokratnu finansijsku podršku, kredite, zajmove itd.) bh. građanima za studij u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Izlagači na sajmu su: 

1.      Aiesec
2.      Ambasada Francuske
3.      Ambasada Japana
4.      Ambasada Mađarske
5.      Ambasada Češke Republike
6.      Ambasada Sjedinjenih američkih država
7.      American Councils for International Education
8.      BH Telecom
9.      British Council
10.  Erasmus+ ured u BiH
11.  Erasmus Student Network
12.  Fondacija Konrad Adenauer
13.  Humanity in Action
14.  Inicijativna Grupa Alpbach u  Sarajevu
15.  Internacionalni Univerzitet u Sarajevu
16.  Munja inkubator
17.  Ministarstvo civilnih poslova (CEEPUS)
18.  Njemački servis za akademsku razmjenu (DAAD)
19.  OeAD
20.  Predstavništvo njemačke privrede u BiH
21.  Raiffeisen banka
22.  Udruženje Spajalica
23.  Sarajevo School of Science and Technology
24.  Univerzitet u Sarajevu (Erasmus Mundus i Erasmus+)

Prorektor za međunarodnu saradnju i

Služba za međunarodnu saradnju
0 komentari | Napišite komentar

 
xxERASMUS - Univerzitet Alexandru Ioan Cuza (Rumunija)
06.10.2015
Univerzitet Alexandru Ioan Cuza u Rumuniji objavio je konkurs za dodjelu stipendija
na osnovu potpisanog Erasmus+ međuinstitucijskog sporazuma između ovog i
Univerziteta u Sarajevu. Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa
studija, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu iz svih oblasti
studija.

Studentima prvog i drugog ciklusa omogućen je boravak na Univerzitetu Alexandru Ioan
Cuza u trajanju od jednog semestra, studentima trećeg ciklusa u trajanju od tri do
pet mjeseci, dok je za akademsko i administrativno osoblje predviđen boravak u
trajanju od pet radnih dana.

Iznos stipendije za studente je 750 eura mjesečno, a za akademsko i administrativno
osoblje  140 eura po danu.

Prijava za stipendiju se šalje online putem i dostupna je na
https://erasmusplus.uaic.ro/scholarships-on-offer.

Dokumenti koje je potrebno dostaviti su navedeni na
https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded

Kandidati su istu dokumentaciju (u PDF-formatu), nakon slanja prijave Univerzitetu
Alexandru Ioan Cuza, dužni poslati i Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u
Sarajevu na erasmus@unsa.ba.

Krajnji rok za prijavu na Erasmus+ stipendiju je 20. oktobar 2015. godine.

Potrebne informacije možete naći na https://erasmusplus.uaic.ro, dok se dodatne
informacije mogu dobiti putem br. telefona 033/565-116 ili e-maila: erasmus@unsa.ba.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxProgram stipendija njemacke privrede
06.10.2015
Program stipendija njemacke privrede za 2016. godinu na njemackom i engleskom jeziku.

Cilj programa je da se studenti i apsolventi upoznaju sa organizacijom, poslovnim
procesima i funkcionisanjem velikih i uspjesnih kompanija, kako bi kasnije to znanje
i iskustvo prenijeli kroz svoj buduci radni angazman u BiH. U okviru ovog programa
studenti visih semestara, apsolventi kao i oni koji su zavrsili studij i stekli prvo
radno iskustvo imaju priliku apsolvirati praksu u prestiznim njemackim kompanijama u
trajanju od 3 do 6 mjeseci. U programu ucestvuju njemacke firme iz razlicitih
oblasti kao sto su ekonomija, finansije, energetika, automobilska industrija,
elektrotehnika, informatika, mediji/germanistika, projektni menadzment, zastita
okolisa, arhitektura, gradjevina, poljoprivreda i druge.

Program finansira Vlada SR Njemacke uz koordinaciju Odbora njemacke privrede za
istocnu Evropu. Program obezbjedjuje smjestaj, putne troskove, zdravstveno
osiguranje za vrijeme boravka u Njemackoj te mjesecni dzeparac.

Program stipendija njemacke privrede sprovodi se po deseti put na podrucju BiH, uz
podrsku Predstavnistva njemacke privrede u BiH (AHK BiH) kao lokalnog partnera
programa.

Apliciranje je moguce od 01.10. do 15.11.2015. godine. Vise informacija i online
prijave: www.stipendienprogramm.org .
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPočetak nastave
30.09.2015
Obavještavaju se studenti I i II ciklusa studija da je početak nastave za akademsku 2015/2016 godinu od 05.10.2015. po utvrđenom rasporedu objavljen na internet stranici i oglasnoj ploči Studentske službe.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxJAVNI KONKURS - dodjela sredstava za programe za pripremu projekata
21.09.2015
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavljuje
JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava za programe za pripremu projekata i potencijalnih
kandidata za sredstva iz fonda EU-FP7 za 2015. godinu

Objavljuje se Javni konkurs za dodjelu sredstava za programe za pripremu
projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU-FP7 (Okvirni
program EU za naučna istraživanja i inovacije HORIZONT 2020; Međuvladin
okvir za evropsku saradnju u oblasti naučnih i tehnoloških istraživanja -
Program COST ; Evropska mreža za finansiranje tržišno orijentiranih
projekata iz različitih tehničkih oblasti - Program EUREKA) za 2015. godinu.
Sredstva za ove namjene u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu
Ministarstva civilnih poslova za 2015. godinu (u daljem tekstu:
Ministarstvo).
Za realizaciju projekata iz programa FP7, HORIZONT 2020, COST i EUREKA za
2015.godinu odobrava se budžet u iznosu od 404.00,00 KM, sredstva u iznosu
od 40.000,00 KM odobravaju se Ministarstvu za aktivnosti koje imaju za cilj
povećanje stepena uspješnosti učešća u programu HORIZONT 2020, a  u skladu
sa Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza
Bosne i Hercegovine za 2015. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 40/15) i u
skladu s Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava za programe za pripremu
projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU-FP7 za 2015.
godinu.

Više informacija na:

http://mcp.gov.ba/vijesti/default.aspx?id=5967&langTag=bs-BA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxDAAD stipendije
21.09.2015
We would like to draw your attention to the "Program Go East- Summer Schools
2016". Within this program, the German Academic Exchange Service (DAAD) awards
scholarships to German students to take part in summer schools at universities in
the countries of East Central and South-Eastern, Eastern Europe and the CIS states.
Foreign universities can send their application forms for the summer school to DAAD.
Submission deadline for applications is 9.11.2015.

Please forward the information about the current tender in this program to any
interested parts. The invitation is in German and English and can be found at:

https://goeast.daad.de/de/23378/index.html

https://goeast.daad.de/de/24302/index.html

For any further questions you are welcome to contact me, our DAAD-Office in Sarajevo
or our DAAD-representative Ms. Ina Gittel at the University of Banja Luka.

With kind regards,

Tanja Sanden
Head of DAAD-Office
Bosnia and Herzegovina
Zmaja od Bosne 8
BiH-71000 Sarajevo
Tel. +387 33 668 687

DAAD-Lektor
Univerzitet u Sarajevu
Filozofski Fakultet
Franje Rackog 1
BiH-71000 Sarajevo
Tel. +387 33 253 259

sanden@daad.ba
www.facebook.com/DAAD-Sarajevo
www.funding-guide.de
0 komentari | Napišite komentar

 
xx6. SAJAM STIPENDIJA
21.09.2015
Služba za međunarodnu saradnju organizuje 6. Sajam stipendija, koji će se održati na Mašinskom fakultetu (Vilsonovo šetalište 9), 15. oktobra 2015. godine sa početkom u 10,00 sati, a trajati će do 17,00
sati.
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić