• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxERASMUS - Univerzitet Alexandru Ioan Cuza (Rumunija)
06.10.2015
Univerzitet Alexandru Ioan Cuza u Rumuniji objavio je konkurs za dodjelu stipendija
na osnovu potpisanog Erasmus+ međuinstitucijskog sporazuma između ovog i
Univerziteta u Sarajevu. Na konkurs se mogu prijaviti studenti sva tri ciklusa
studija, akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu iz svih oblasti
studija.

Studentima prvog i drugog ciklusa omogućen je boravak na Univerzitetu Alexandru Ioan
Cuza u trajanju od jednog semestra, studentima trećeg ciklusa u trajanju od tri do
pet mjeseci, dok je za akademsko i administrativno osoblje predviđen boravak u
trajanju od pet radnih dana.

Iznos stipendije za studente je 750 eura mjesečno, a za akademsko i administrativno
osoblje  140 eura po danu.

Prijava za stipendiju se šalje online putem i dostupna je na
https://erasmusplus.uaic.ro/scholarships-on-offer.

Dokumenti koje je potrebno dostaviti su navedeni na
https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded

Kandidati su istu dokumentaciju (u PDF-formatu), nakon slanja prijave Univerzitetu
Alexandru Ioan Cuza, dužni poslati i Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u
Sarajevu na erasmus@unsa.ba.

Krajnji rok za prijavu na Erasmus+ stipendiju je 20. oktobar 2015. godine.

Potrebne informacije možete naći na https://erasmusplus.uaic.ro, dok se dodatne
informacije mogu dobiti putem br. telefona 033/565-116 ili e-maila: erasmus@unsa.ba.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxProgram stipendija njemacke privrede
06.10.2015
Program stipendija njemacke privrede za 2016. godinu na njemackom i engleskom jeziku.

Cilj programa je da se studenti i apsolventi upoznaju sa organizacijom, poslovnim
procesima i funkcionisanjem velikih i uspjesnih kompanija, kako bi kasnije to znanje
i iskustvo prenijeli kroz svoj buduci radni angazman u BiH. U okviru ovog programa
studenti visih semestara, apsolventi kao i oni koji su zavrsili studij i stekli prvo
radno iskustvo imaju priliku apsolvirati praksu u prestiznim njemackim kompanijama u
trajanju od 3 do 6 mjeseci. U programu ucestvuju njemacke firme iz razlicitih
oblasti kao sto su ekonomija, finansije, energetika, automobilska industrija,
elektrotehnika, informatika, mediji/germanistika, projektni menadzment, zastita
okolisa, arhitektura, gradjevina, poljoprivreda i druge.

Program finansira Vlada SR Njemacke uz koordinaciju Odbora njemacke privrede za
istocnu Evropu. Program obezbjedjuje smjestaj, putne troskove, zdravstveno
osiguranje za vrijeme boravka u Njemackoj te mjesecni dzeparac.

Program stipendija njemacke privrede sprovodi se po deseti put na podrucju BiH, uz
podrsku Predstavnistva njemacke privrede u BiH (AHK BiH) kao lokalnog partnera
programa.

Apliciranje je moguce od 01.10. do 15.11.2015. godine. Vise informacija i online
prijave: www.stipendienprogramm.org .
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPočetak nastave
30.09.2015
Obavještavaju se studenti I i II ciklusa studija da je početak nastave za akademsku 2015/2016 godinu od 05.10.2015. po utvrđenom rasporedu objavljen na internet stranici i oglasnoj ploči Studentske službe.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxJAVNI KONKURS - dodjela sredstava za programe za pripremu projekata
21.09.2015
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavljuje
JAVNI KONKURS
za dodjelu sredstava za programe za pripremu projekata i potencijalnih
kandidata za sredstva iz fonda EU-FP7 za 2015. godinu

Objavljuje se Javni konkurs za dodjelu sredstava za programe za pripremu
projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU-FP7 (Okvirni
program EU za naučna istraživanja i inovacije HORIZONT 2020; Međuvladin
okvir za evropsku saradnju u oblasti naučnih i tehnoloških istraživanja -
Program COST ; Evropska mreža za finansiranje tržišno orijentiranih
projekata iz različitih tehničkih oblasti - Program EUREKA) za 2015. godinu.
Sredstva za ove namjene u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu
Ministarstva civilnih poslova za 2015. godinu (u daljem tekstu:
Ministarstvo).
Za realizaciju projekata iz programa FP7, HORIZONT 2020, COST i EUREKA za
2015.godinu odobrava se budžet u iznosu od 404.00,00 KM, sredstva u iznosu
od 40.000,00 KM odobravaju se Ministarstvu za aktivnosti koje imaju za cilj
povećanje stepena uspješnosti učešća u programu HORIZONT 2020, a  u skladu
sa Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza
Bosne i Hercegovine za 2015. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 40/15) i u
skladu s Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava za programe za pripremu
projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU-FP7 za 2015.
godinu.

Više informacija na:

http://mcp.gov.ba/vijesti/default.aspx?id=5967&langTag=bs-BA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxDAAD stipendije
21.09.2015
We would like to draw your attention to the "Program Go East- Summer Schools
2016". Within this program, the German Academic Exchange Service (DAAD) awards
scholarships to German students to take part in summer schools at universities in
the countries of East Central and South-Eastern, Eastern Europe and the CIS states.
Foreign universities can send their application forms for the summer school to DAAD.
Submission deadline for applications is 9.11.2015.

Please forward the information about the current tender in this program to any
interested parts. The invitation is in German and English and can be found at:

https://goeast.daad.de/de/23378/index.html

https://goeast.daad.de/de/24302/index.html

For any further questions you are welcome to contact me, our DAAD-Office in Sarajevo
or our DAAD-representative Ms. Ina Gittel at the University of Banja Luka.

With kind regards,

Tanja Sanden
Head of DAAD-Office
Bosnia and Herzegovina
Zmaja od Bosne 8
BiH-71000 Sarajevo
Tel. +387 33 668 687

DAAD-Lektor
Univerzitet u Sarajevu
Filozofski Fakultet
Franje Rackog 1
BiH-71000 Sarajevo
Tel. +387 33 253 259

sanden@daad.ba
www.facebook.com/DAAD-Sarajevo
www.funding-guide.de
0 komentari | Napišite komentar

 
xx6. SAJAM STIPENDIJA
21.09.2015
Služba za međunarodnu saradnju organizuje 6. Sajam stipendija, koji će se održati na Mašinskom fakultetu (Vilsonovo šetalište 9), 15. oktobra 2015. godine sa početkom u 10,00 sati, a trajati će do 17,00
sati.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUPIS U I GODINU I CIKLUSA STUDIJA II ROK
11.09.2015
Informacije o upisu u 1. godinu I ciklusa možete vidjeti na slijedećem linku: Informacija o upisu.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxUpisne informacije prvog i drugog ciklusa studiranja
09.09.2015
Na slijedećim linkovima možete preuzeti informacije vezane za upis na I i II ciklus studiranja:
1 komentar | Napišite komentar

 
xxOvjera ljetnog i upis u zimski semestar
09.09.2015
Obavještavaju se studenti da će se ovjera ljetnog i upis u zimski semestar za I i II ciklus studija vršiti od 14.09. do 30.09.2015. godine u studentskoj službi u periodu od 11:00 do 13:00 sati.

Za ovjeru ljetnog i upis u zimski semestar potrebno je dostaviti uplatnicu od 1,5 KM za upisni materijal na žiro račun Univerziteta 161 000 000 896 00 95 kako bi u studentskoj službi preuzeli potrebne obrasce.

STUDENTSKA SLUŽBA
0 komentari | Napišite komentar

 
exclamationKonkurs - 1. godina II ciklus studija (bodovanje i dokumenti)
04.09.2015

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA
NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini koji se organizira na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na Konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicama od 7. septembra do 30. septembra 2015. godine.

Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Eventualno bliže uvjete za upis kandidata mogu, obavezno u formi prijemnog ispita, utvrđivati isključivo organizacione jedinice (fakulteti i akademije) u sastavu Univerziteta u Sarajevu.

Ukoliko je za prijem studenata predviđeno polaganje prijemnog ispita, svaka organizaciona jedinica će utvrditi datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadržaj i način polaganja prijemnog ispita, što će objaviti na svojim web stranicama i oglasnim pločama.

Prijemni ispiti  i upis primljenih kandidata će se završiti do početka akademske 2015/2016. godine, s tim da organizacione jedinice, koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu (Službene novine KS br. 19/09, 31/12 i 36/12).

Djeca šehida i palih boraca i djeca bez oba roditelja koji prvi put upisuju prvu ili odgovarajuću godinu studija po starom ili bolonjskom sistemu studiranja oslobođeni su obaveze plaćanja upisnine u iznosu od 130,00 KM (stotinu trideset konvertibilnih maraka).

Više informacija na linku Univerzitetske stranice:
Dodatne informcije.

Upisne informacije:
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRezultati 2. roka prijemnog ispita
04.09.2015
Rezultati 2. roka prijemnog ispita se mogu preuzeti na slijedećem linku: Rezultati.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs (za nastavnike)
04.09.2015
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-591-1/15. Od 18.05.015.godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-4039/15. od 24.06.2015. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje
KONKURS

Za izbor (napredovanje) u naučnonastavna zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za uže oblasti: „Geodezija“ i „Kartografija i fotogrametrija“ – 1 izvršilac

Uvjeti:
Pored minimalnih uvjeta za izbor utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćen tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete: da su diplomirani inžinjeri geodezije i da su naučni stepen doktora nauka stekli iz oblasti za koju se prijavljuju. Uz prijavu kandidati dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju i druge dokaze o ispunjavanju minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul.Patriotske lige br.30 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje“.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za upis - 2. rok
24.08.2015
OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI NAMJERAVAJU IZLAZITI NA II ROK ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA


KANDIDATI KOJI NISU PODIGLI KONKURSNU DOKUMENTACIJU SA I (PRVOG) PRIJEMNOG ROKA, A PLANIRAJU SE PRIJAVITI NA II (DRUGI) PRIJEMNI ROK DUŽNI SU DOSTAVITI UPLATNICU OD 40,00 KM ZA PONOVNI IZLAZAK NA PRIJEMNI ISPIT I POPUNITI PRIJAVNI OBRAZAC, TE IH DOSTAVITI U STUDENTSKU SLUŽBU, KOJA ĆE KOMPLETIRATI VAŠU KONKURSNU DOKUMENTACIJU (RODNI LIST,DRŽAVLJANSTVO,ORIGINALNA SREDNJOŠKOLSKA DOKUMENTACIJA I OSTALI RELEVANTNI DOKUMENTI ZA PREDAJU).

Ostale informacije vezane za ovaj upisni rok se mogu naći na linku: Konkurs 2. rok
0 komentari | Napišite komentar

 
xxStrateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija
14.08.2015
u sklopu zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija“ izrađen je “Priručnik za izradu i upotrebu standarda kvalifikacija i zanimanja u BiH”, koji je također predstavljen na završnoj konferenciji projekta koja je održana 6-7. jula 2015. godine u Sarajevu. Završna konferencija zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope je organizovana u sklopu predsjedavanja Bosne i Hercegovine Komitetom ministara Vijeća Evrope.

Priručnik obuhvata rezultate tri uspješno okončane komponente: izrada obrazaca i primjera standarda kvalifikacija i standarda zanimanja u odabranim oblastima, smjernice za izradu standarda kvalifikacija i zanimanja, plan i program obuke novih trenera za izradu standarda kvalifikacija i standarda zanimanja. Priručnik sadrži dodatne materijale koji se mogu koristiti prilikom izrade standarda kvalifikacija i zanimanja, odnosno studijskih programa baziranih na ishodima učenja.
 
Riječ je o suštinskoj promjeni koja čeka ne samo visoko obrazovanje i visokoškolske institucije u Bosni i Hercegovini, nego sve nivoe i načine obrazovanja i za koju nema alternative.
Priručnik je kreiran s namjerom da pomogne svim akterima u visokom obrazovanje u BiH a prevashodno je namijenjen visokoškolskim institucijama prilikom izrade novih nastavnih planova i programa, odnosno studijskih programa baziranih na ishodima učenja.

Priručnici se mogu preuzeti na slijedećim linkovima: BHS / EN, dok listu trenera možete vidjeti na linku: Treneri.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavještenje - Upis u I godinu 1. ciklusa studija (2015/2016)
16.07.2015
O B A V J E Š T E NJ E

ZA UPIS U I GODINU  I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA
AKADEMSKE 2015/2016. GODINU 

Upis studenata koji su primljeni u prvu godinu prvog ciklusa studija obavljat će se u periodu od ponedeljka 24.08.2015. do petka 04.09.2015.godine u terminu od 11:00h do 13:00h.

Djeca šehida i poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, oslobođeni su plaćanja upisnine u iznosu 100,00 KM za redovne studente i 1800,00 KM za redovno-samofinansirajuće studente (obavezno dostaviti potvrdu o statusnim pitanjima).

REDOVNI STUDENTI KOJI UPISUJU I (PRVU) GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
INDEX;
2 ŠV20-OBRAZCA;
1 UPISNI LIST;
1 SEMESTRALNI LIST;
LJEKARSKO UVJERENJE (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu),
2 SLIKE.
UPISNI MATERIJAL (INDEX, UPISNI LIST, ŠV20-OBRAZCE, SEMESTRALNI LIST) STUDENTI MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA NAKON UPLATE ISTOG  NA ŽIRO RAČUN BROJ  161 000 000 896 00 95
Svrha uplate:     UPISNI MATERIJAL (Građevinski fakultet u Sarajevu)
Primalac:          RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
                Univerzitet u Sarajevu;
Iznos:                30,00 KM.

NA ŽIRO RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 165 KM (100 KM upis, 60KM biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar, 5 KM osiguranje).
Svrha uplate:   UPIS NA FAKULTET
Primalac:     RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
        Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos:        165,00 KM.

REDOVNI  STUDENTI su dužni izvršiti uplatu i za korištenje ISSS-aplikacije na
Univerzitetu (Preko koje prijavljuju ispite i naručuju potvrde i uvjerenja za razna statusna pitanja.)
Svrha uplate :  RAZVOJ ISSS-a NA  UNIVERZITETU.
Na jednu uplatnicu, čiji je primalac Univerzitet u Sarajevu, uplatiti 10 KM na žiroračun :
338 320 226 633 36 17;
a na drugu uplatnicu, čiji je primalac GF u Sarajevu, uplatiti 10 KM na žiroračun:
161 000 000 261 00 87.REDOVNO-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI KOJI UPISUJU I (PRVU) GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
INDEX;
2 ŠV20-OBRAZCA;
1 UPISNI LIST;
1 SEMESTRALNI LIST;
LJEKARSKO UVJERENJE (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu),
2 SLIKE.
UPISNI MATERIJAL (INDEX, UPISNI LIST, ŠV20-OBRAZCE, SEMESTRALNI LIST) STUDENTI MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA NAKON UPLATE ISTOG  NA ŽIRO RAČUN BROJ  161 000 000 896 00 95
Svrha uplate:     UPISNI MATERIJAL (Građevinski fakultet u Sarajevu)
Primalac:          RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
                Univerzitet u Sarajevu;
Iznos:                30,00 KM

NA ŽIRO RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 1865,00 KM (1800 KM upis, 60KM biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar, 5 KM osiguranje).
Svrha uplate:     UPIS NA FAKULTET
Primalac:     RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
        Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos:        1865,00 KM.

REDOVNO-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI su dužni izvršiti uplatu  za
korištenje ISSS-aplikacije na Univerzitetu (Preko koje prijavljuju ispite i naručuju potvrde i uvjerenja za razna statusna pitanja.)
Svrha uplate :  RAZVOJ ISSS-a NA  UNIVERZITETU.
Na jednu uplatnicu, čiji je primalac Univerzitet u Sarajevu, uplatiti 10 KM na žiroračun :
338 320 226 633 36 17;
a na drugu uplatnicu, čiji je primalac GF u Sarajevu, uplatiti 10 KM na žiroračun:
161 000 000 261 00 87.

Na prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, redovni i redovno-samofinansirajući studenti imaju mogučnost samovoljno uplatiti sredstva:
u iznosu 5,00 KM za Fond «Suada Dilberović» putem kojeg se stipendiraju socijalno ugroženi i izuzetno nadareni studenti svih visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu.
Ova sredstva se uplaćuju na žiro račun Univerziteta u Sarajevu broj: 1610000008961744 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate: Sredstva za Fond «Suada Dilberović».
u iznosu od 5,00 KM za studentske aktivnosti «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu».
Ova sredstva se uplaćuju na žiro račun «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu» broj: 3386902222532015 kod Uni Credit Bank, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate : sredstva za aktivnosti SPUS-a.


D E K A N

Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl.inž.građ.

N A P O M E N A:

UPLATNICE UPLAĆENE NA POGREŠAN ŽIRO RAČUN NEĆEMO UZIMATI U OBZIR !!!
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonačni spisak primljenih kandidata (2015/2016)
14.07.2015
Na slijedećim linkovima možete vidjeti konačni spisak primljenih kandidata za upis u Akademsku 2015/2016 godinu:
- Građevinski smjer
- Geodetski smjer
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRezultati Prijemnog ispita
08.07.2015
Na slijedećim linkovima možete vidjeti rezulatate Prijemnog ispita za Akademsku 2015/2016 godinu:
- Građevinski smjer
- Geodetski smjer
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović