• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxDani otvorenih vrata
27.04.2016
Poštovani,

Građevinski fakultet organizuje dane otvorenih vrata 12.5.2016. godine, te svi zainteresovani studenti mogu doći na ovaj dan i upoznati se sa mogućnostima studiranja na Građevinskom fakultetu u Sarajevu.

Više informacija na slijedećim linkovima: Plakat i Poziv.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - odsjek Saobraćajnice
11.04.2016
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-409-1/16. od 17.03.2016. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-2363/16 od 30.03.2016. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
KONKURS

za izbor (napredovanje) u naučnonastavno zvanje: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za uže oblasti : „Saobraćajnice“ – 1 izvršilac sa punim radnim vremenom

Uvjeti:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju - Prečišćen tekst (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 42/13) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete: da su diplomirani inžinjeri građevinarstva saobraćajnog usmjerenja i da su naučni stepen doktora nauka stekli iz oblasti za koju se prijavljuju.

Uz prijavu kandidati dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koje se vrši izbor kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju. (Obavezno navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje)

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.

Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom "Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje".


0 komentari | Napišite komentar

 
xxMevlana - rok za prijavu produžen
06.04.2016
Ured za Mevlanu COMU univerziteta nas je obavijestio da je rok za prijavu za razmjenu u okviru programa Mevalna na ovom univerzitetu produžen do 15.4.2016. godine.  Zainteresirani kandidati imaju još 10 dana da se prijave.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKurs njemačkog jezika i znanosti u austrijskoj kulturi
18.03.2016
Informacije o kursu njemačkog jezika i znanosti u austrijskoj kulturi možete pogledati putem web stranice: www.da-vienna.ac.at/Sommerkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxZadaci za Pripremnu nastavu
15.03.2016
Ovdje možete pogledati zadatke koji se rade na pripremnoj nastavi za upis na Građevinski fakultet.

http://www.gf.unsa.ba/pripremna_nastava.pdf
0 komentari | Napišite komentar

 
xxStudentske kartice za Narodno pozorište
14.03.2016
Poštovani,
 
Dozvolite da Vam predstavimo pogodnosti koje studneti mogu ostvariti u Narodnom pozorištu Sarajevo,  pri kupovini ulaznica za naše reprizne predstave. Cilj nam je da uz Vašu pomoć promovišemo našu pogodnost namjenjenu studentima, da u sinergiji činimo sve za popularizaciju kulture u BIH., s posebnim akcentom na pozorišnu umjetnost, uključujući  tri umjetnička segmenta Operu, Dramu i Balet koji djeluju unutar Narodnog pozorišta Sarajevo. Molimo Vas da s pogodnostima upoznate Vaše studente. Za sve dodatne informacije stojim Vam na raspolaganju.

U prilogu Vam dostavljam repertoar NPS za mjesec mart 2016. 
 
STUDENTSKE KARTICE ZA PREDSTAVE NPS, POPUST 50%
 
Vlasnik STUDENT kartice  ostvaruje 50% popusta pri  kupovini ulaznica za predstave repriznog repertoara Narodnog pozorišta Sarajevo,  u toku  umjetničke sezone 2015/16.
Ulaznice se kupuju u skladu sa raspoloživim - slobodnim mjestima
Vlasnik STUDENT kartice  za jednu predstavu može kupiti dvije ulaznice uz pokaz iste.
 
Napomena: korisnik  STUDENT kartice ne ostvaruje pravo na premijeru i prvu reprizu predstava Opere, Drame i Baleta, koncerte, predstave i događaje koji nisu u produkciji NPS kao i na gostujuće predstave i ostale vanredne programe.
 
USLOVI ZA PREUZIMANJE STUDENT KARTICE:
Karticu možete preuzeti na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo uz kopiju prve strane  indexa, te one na kojoj je vidljivo da su studenti upisani u tekući semestar.
Blagajna Narodnog pozorišta Sarajevo radi u dva termina :  9:00 – 11:30 sati  i  15:30 – 19:30 sati.
 
Stvorimo zajedno bolju i svijetliju budućnost svih nas, odgajajmo zdrave generacije sa osjećajima za prave vrijednosti.
 
www.nps.ba
 
S poštovanjem
Aida Palinić
Viši stručni saradnik za propagandu NPS
0 komentari | Napišite komentar

 
xxGEOWEB
10.03.2016
U okviru projekta GEOWEB (Modernising geodesy education in Western Balkan with focus on competences and learning outcomes), finansiranog od strane programa Evropske Unije Erasmus+ , Key Action 2: Capacity Building in the field of Higher Education, održan je inicijalni sastanak u Sarajevu 8. marta 2016. godine. Cilj projekta je modernizacija visokog obrazovanja u oblasti geodezije u svrhu podrške održivom razvoju u Srbiji, Albaniji i BiH, na putu integracije ovih zemalja u EU. Projektni konzorcij čini 12 partnera iz Švedske, Španije, Austrije, Srbije, Albanije i BiH, među kojima je i Univerzitet u Sarajevu kojeg predstavlja Odsjek za geodeziju Građevinskog fakulteta. Koordinirajuća institucija je Royal Institute of Technology (KTH) iz Švedske, a predviđeno trajanje projekta je 3 godine. Više informacija se može dobiti na web stranici: http://gidec.abe.kth.se/GEOWEB.


0 komentari | Napišite komentar

 
xxMevlana konkurs
04.03.2016
Na sljedećoj internet adresi možete naći oglas i dokumente za prijavu na Mevlana konkurs:
Mevlana konkurs.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPredavanje - "Važnost obrazovanja u demokratskom društvu"
04.03.2016
U ime prof. dr. Muharema Avdispahića, dr. h. c., rektora Univerziteta u Sarajevu, pozivamo vas da prisustvujete predavanju gospođe Aide Hadžialić, ministrice srednjoškolskog obrazovanja, obrazovanja odraslih i usavršavanja Kraljevine Švedske, koja dolazi u zvaničnu posjetu BiH. U okviru te posjete bit će gost Univerziteta u Sarajevu 8. 3. 2016. godine kada će studentima i akademskoj zajednici održati predavanju o temi "Važnost obrazovanja u demokratskom društvu" u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu u terminu 11:00-12:00 sati.

Ministrica je izrazila želju da se posebno obrati studentima pa vas ovom prilikom molimo da obezbijedite njihov dolazak u što većem broju.

Molimo da potvrdite vaš dolazak i dostavite informaciju o broju studenata koji će predstavljati vašu instituciju najkasnije do ponedjeljka 7. 3. 2016.
godine (do 14:00 sati) na e-mail ljiljana.sulentic@unsa.ba.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxNeradni dani
24.02.2016
OBAVJEŠTENJE

NERADNI DANI POVODOM PRAZNIKA DANA NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE SU: 

PONEDJELJAK              29.02.2016.

UTORAK                        01.03.2016.

NASTAVA PO RASPOREDU OD 29.02.2016. (PONEDJELJAK) ĆE SE ODRŽATI  12.03.2016.
(SUBOTA) ILI U DRUGOM TERMINU PREMA DOGOVORU SA ODGOVORNIM NASTAVNIKOM ZA
POJEDINE PREDMET
0 komentari | Napišite komentar

 
xxAprilski ispitni rokovi za stari studij
17.02.2016
Na linku ispod se nalazi raspord termina za Aprilski ispitni rok za stari studij:
Aprilski ispitni rokovi.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOstala uputstva za ovjeru i upis semestra
15.02.2016
O B A V J E S T

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI DA NE PREDAJU INDEKSE NA OVJERU I UPIS SEMESTRA AKO NISU ZAVRŠILI SVE OBAVEZE OKO ISPITA JER IM ISTI NEĆE BITI VRAĆENI DO OKONČANJA PROCEDURE OVJERE.

SVI STUDENTI SU OBAVEZNI POŠTOVATI ZADATI ROK ZA OVJERU I UPIS SEMESTRA JER NAKNADNE MOLBE FAKULTET NEĆE UVAŽAVATI!

PRILIKOM OVJERE I UPISA SEMESTRA STUDENTI SU DUŽNI U INDEKS UPISATI PREDMETE LJETNOG SEMESTRA, A U SEMESTRALNI LIST PREDMETE ZIMSKOG SEMESTRA.

SEMESTRALNI LIST ZA OVJERU ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR SE KUPUJE ISKLJUČIVO U STUDENTSKOJ SLUŽBI ZA KEŠ (PRIPREMITE SITAN NOVAC).

Studentska služba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPredaja indeksa za ovjeru semestra
15.02.2016
O B A V J E S T

SVI STUDENTI SU DUŽNI PREDATI INDEX NA OVJERU ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR DO 26.02.2016. BEZ OBZIRA NA ISPITNE ROKOVE KOJI SU ZAKAZANI IZA NAVEDENOG ROKA.
DO PREUZIMANJA INDEXA NA ISPITE MOŽETE PRISTUPITI SA LIČNOM KARTOM A OCJENE ĆETE UPISIVATI U DOGOVORU SA PREDMETNIM NASTAVNIKOM.

Studentska služba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOvjera semestra
15.02.2016
O B A V J E S T

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI I    i II CIKLUSA STUDIJA DA ĆE SE OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR VRŠITI U PERIODU OD 15.02. DO 26.02.2016. GODINE.

Studentska služba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - v.ass. "Hidrologija i vodoprivreda" i "Ekološko inženjerstvo"
11.02.2016
 
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-1824-3/15. od 21.12.2015. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-561/16 od 27.01.2016. godine
 
 
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
objavljuje
KONKURS

Za izbor u naučnonastavno zvanje viši asistent za uže oblasti "Hidrologija i vodoprivreda" i "Ekološko inženjerstvo" - 1 izvršilac.

Uvjeti za izbor:
Završen stepen drugog ciklusa studija građevinarstva hidrotehničkog usmjerenja sa 300 ECTS bodova, magistar građevinarstva-diplomirani inženjer građevinarstva hidrotehničkog usmjerenja;  četiri godine iskustva u saradničkim poslovima; prosječna ocjena  na prvom i na drugom ciklusu studija 8 ili 3,5 , naučni, odnosno stručni radovi iz oblasti za koju se prijavljuje objavljeni u naučnim ili stručnim časopisima ili zbornicima.
Kandidati koji se prijavljuju na konkurs obavezni su uz prijavu dostaviti:
biografiju (CV); uvjerenje o državljanstvu; diplomu o stečenom obrazovanju; uvjerenje o prosječnoj ocjeni studija (i prvog i drugog ciklusa za studij završen po bolonjskom sistemu studiranja), potvrdu visokoškolske ustanove o stečenom iskustvu na poslovima asistenta.
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi , dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom sa punim radnim vremenom za izborni period utvrđen Zakonom.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na protikol ili poštm na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom «Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje»
0 komentari | Napišite komentar

 
xxMevlana - program razmjene
10.02.2016
Prezentacija programa razmjene “Mevlana” će se organizirati u prostorijama Rektorata u ponedjeljak, 15.2.2016. godine sa početkom u 12.00 sati.  Studenti i svi zainteresovani mogu doci i prisustvovati prezentaciji.
 
0 komentari | Napišite komentar

 
xxStipendije - Taiwan
10.02.2016
Proslijeđujemo informaciju:
Please allow me to introduce myself. My name is Anna. I am a diplomat from Taiwan, currently residing in Budapest, Hungary. I am in charge of development aid and academic exchange. I am writing to you to introduce a full scholarship program sponsored by Taiwan ICDF and request your kind assistance in publishing it on Studiraj Vani of the website of your respectful Ministry of Civil Affairs. In order to make the information more appealing to youth, we have announce it in our website:

http://tro.hu/bs/stipendije-fonda-za-medunarodnu-saradnju-i-razvoj-tajvana-za-master-i-doktorske-programe/

I will be very grateful if you can support our Office in opening this opportunities to students from your beautiful country. Thank you very much for your attention in this matter!

Best Regards,

Anna Ho
First Secretary
Taipei Representative Office in Hungary
Tel. +36 1 266 2884
Fax. +36 1 266 4003
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović