• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxKonkurs - 1. godina II ciklus studija
04.09.2015

KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA
NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2015/2016. GODINI

Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2015/2016. godini koji se organizira na fakultetima i akademijama Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: organizacione jedinice).

Prijave na Konkurs za upis podnose se organizacionim jedinicama od 7. septembra do 30. septembra 2015. godine.

Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Eventualno bliže uvjete za upis kandidata mogu, obavezno u formi prijemnog ispita, utvrđivati isključivo organizacione jedinice (fakulteti i akademije) u sastavu Univerziteta u Sarajevu.

Ukoliko je za prijem studenata predviđeno polaganje prijemnog ispita, svaka organizaciona jedinica će utvrditi datum i raspored polaganja prijemnog ispita, kao i sadržaj i način polaganja prijemnog ispita, što će objaviti na svojim web stranicama i oglasnim pločama.

Prijemni ispiti  i upis primljenih kandidata će se završiti do početka akademske 2015/2016. godine, s tim da organizacione jedinice, koje popune upisnu kvotu, upis mogu vršiti i prije predviđenog termina, a po okončanju žalbenog roka.

Visina participacije cijena usluga i školarina Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu utvrđena je Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti na visinu participacije cijena usluga, upisnina i drugih troškova studija Univerziteta u Sarajevu, te fakulteta i akademija u njegovom sastavu (Službene novine KS br. 19/09, 31/12 i 36/12).

Djeca šehida i palih boraca i djeca bez oba roditelja koji prvi put upisuju prvu ili odgovarajuću godinu studija po starom ili bolonjskom sistemu studiranja oslobođeni su obaveze plaćanja upisnine u iznosu od 130,00 KM (stotinu trideset konvertibilnih maraka).

Više informcija na linku:
Dodatne informcije.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRezultati 2. roka prijemnog ispita
04.09.2015
Rezultati 2. roka prijemnog ispita se mogu preuzeti na slijedećem linku: Rezultati.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs (za nastavnike)
04.09.2015
Na osnovu Odluke Nastavnonaučnog vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-591-1/15. Od 18.05.015.godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 0101-4039/15. od 24.06.2015. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje
KONKURS

Za izbor (napredovanje) u naučnonastavna zvanja: docent, vanredni profesor ili redovni profesor za uže oblasti: „Geodezija“ i „Kartografija i fotogrametrija“ – 1 izvršilac

Uvjeti:
Pored minimalnih uvjeta za izbor utvrđenih članom 89. Zakona o visokom obrazovanju – Prečišćen tekst („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 42/13) i članom 156. Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uvjete: da su diplomirani inžinjeri geodezije i da su naučni stepen doktora nauka stekli iz oblasti za koju se prijavljuju. Uz prijavu kandidati dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju i druge dokaze o ispunjavanju minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Ugovor o radu zaključuje se sa izabranim kandidatom za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul.Patriotske lige br.30 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje“.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za upis - 2. rok
24.08.2015
OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE KOJI NAMJERAVAJU IZLAZITI NA II ROK ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA


KANDIDATI KOJI NISU PODIGLI KONKURSNU DOKUMENTACIJU SA I (PRVOG) PRIJEMNOG ROKA, A PLANIRAJU SE PRIJAVITI NA II (DRUGI) PRIJEMNI ROK DUŽNI SU DOSTAVITI UPLATNICU OD 40,00 KM ZA PONOVNI IZLAZAK NA PRIJEMNI ISPIT I POPUNITI PRIJAVNI OBRAZAC, TE IH DOSTAVITI U STUDENTSKU SLUŽBU, KOJA ĆE KOMPLETIRATI VAŠU KONKURSNU DOKUMENTACIJU (RODNI LIST,DRŽAVLJANSTVO,ORIGINALNA SREDNJOŠKOLSKA DOKUMENTACIJA I OSTALI RELEVANTNI DOKUMENTI ZA PREDAJU).

Ostale informacije vezane za ovaj upisni rok se mogu naći na linku: Konkurs 2. rok
0 komentari | Napišite komentar

 
xxStrateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija
14.08.2015
u sklopu zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope „Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacija“ izrađen je “Priručnik za izradu i upotrebu standarda kvalifikacija i zanimanja u BiH”, koji je također predstavljen na završnoj konferenciji projekta koja je održana 6-7. jula 2015. godine u Sarajevu. Završna konferencija zajedničkog projekta Evropske unije i Vijeća Evrope je organizovana u sklopu predsjedavanja Bosne i Hercegovine Komitetom ministara Vijeća Evrope.

Priručnik obuhvata rezultate tri uspješno okončane komponente: izrada obrazaca i primjera standarda kvalifikacija i standarda zanimanja u odabranim oblastima, smjernice za izradu standarda kvalifikacija i zanimanja, plan i program obuke novih trenera za izradu standarda kvalifikacija i standarda zanimanja. Priručnik sadrži dodatne materijale koji se mogu koristiti prilikom izrade standarda kvalifikacija i zanimanja, odnosno studijskih programa baziranih na ishodima učenja.
 
Riječ je o suštinskoj promjeni koja čeka ne samo visoko obrazovanje i visokoškolske institucije u Bosni i Hercegovini, nego sve nivoe i načine obrazovanja i za koju nema alternative.
Priručnik je kreiran s namjerom da pomogne svim akterima u visokom obrazovanje u BiH a prevashodno je namijenjen visokoškolskim institucijama prilikom izrade novih nastavnih planova i programa, odnosno studijskih programa baziranih na ishodima učenja.

Priručnici se mogu preuzeti na slijedećim linkovima: BHS / EN, dok listu trenera možete vidjeti na linku: Treneri.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavještenje - Upis u I godinu 1. ciklusa studija (2015/2016)
16.07.2015
O B A V J E Š T E NJ E

ZA UPIS U I GODINU  I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA
AKADEMSKE 2015/2016. GODINU 

Upis studenata koji su primljeni u prvu godinu prvog ciklusa studija obavljat će se u periodu od ponedeljka 24.08.2015. do petka 04.09.2015.godine u terminu od 11:00h do 13:00h.

Djeca šehida i poginulih boraca, djeca ratnih vojnih invalida i dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, oslobođeni su plaćanja upisnine u iznosu 100,00 KM za redovne studente i 1800,00 KM za redovno-samofinansirajuće studente (obavezno dostaviti potvrdu o statusnim pitanjima).

REDOVNI STUDENTI KOJI UPISUJU I (PRVU) GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
INDEX;
2 ŠV20-OBRAZCA;
1 UPISNI LIST;
1 SEMESTRALNI LIST;
LJEKARSKO UVJERENJE (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu),
2 SLIKE.
UPISNI MATERIJAL (INDEX, UPISNI LIST, ŠV20-OBRAZCE, SEMESTRALNI LIST) STUDENTI MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA NAKON UPLATE ISTOG  NA ŽIRO RAČUN BROJ  161 000 000 896 00 95
Svrha uplate:     UPISNI MATERIJAL (Građevinski fakultet u Sarajevu)
Primalac:          RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
                Univerzitet u Sarajevu;
Iznos:                30,00 KM.

NA ŽIRO RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 165 KM (100 KM upis, 60KM biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar, 5 KM osiguranje).
Svrha uplate:   UPIS NA FAKULTET
Primalac:     RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
        Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos:        165,00 KM.

REDOVNI  STUDENTI su dužni izvršiti uplatu i za korištenje ISSS-aplikacije na
Univerzitetu (Preko koje prijavljuju ispite i naručuju potvrde i uvjerenja za razna statusna pitanja.)
Svrha uplate :  RAZVOJ ISSS-a NA  UNIVERZITETU.
Na jednu uplatnicu, čiji je primalac Univerzitet u Sarajevu, uplatiti 10 KM na žiroračun :
338 320 226 633 36 17;
a na drugu uplatnicu, čiji je primalac GF u Sarajevu, uplatiti 10 KM na žiroračun:
161 000 000 261 00 87.REDOVNO-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI KOJI UPISUJU I (PRVU) GODINU POTREBNO JE DA DOSTAVE:
INDEX;
2 ŠV20-OBRAZCA;
1 UPISNI LIST;
1 SEMESTRALNI LIST;
LJEKARSKO UVJERENJE (izdaje ga Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu),
2 SLIKE.
UPISNI MATERIJAL (INDEX, UPISNI LIST, ŠV20-OBRAZCE, SEMESTRALNI LIST) STUDENTI MOGU PREUZETI U STUDENTSKOJ SLUŽBI GRAĐEVINSKOG FAKULTETA NAKON UPLATE ISTOG  NA ŽIRO RAČUN BROJ  161 000 000 896 00 95
Svrha uplate:     UPISNI MATERIJAL (Građevinski fakultet u Sarajevu)
Primalac:          RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
                Univerzitet u Sarajevu;
Iznos:                30,00 KM

NA ŽIRO RAČUN GRAĐEVINSKOG FAKULTETA BROJ 161 000 000 261 00 87 POTREBNO JE UPLATITI 1865,00 KM (1800 KM upis, 60KM biblioteka, čitaonica, računski centar, inventar, 5 KM osiguranje).
Svrha uplate:     UPIS NA FAKULTET
Primalac:     RAIFFEISEN BANK d.d. Sarajevo;
        Građevinski fakultet Sarajevo;
Iznos:        1865,00 KM.

REDOVNO-SAMOFINANSIRAJUĆI STUDENTI su dužni izvršiti uplatu  za
korištenje ISSS-aplikacije na Univerzitetu (Preko koje prijavljuju ispite i naručuju potvrde i uvjerenja za razna statusna pitanja.)
Svrha uplate :  RAZVOJ ISSS-a NA  UNIVERZITETU.
Na jednu uplatnicu, čiji je primalac Univerzitet u Sarajevu, uplatiti 10 KM na žiroračun :
338 320 226 633 36 17;
a na drugu uplatnicu, čiji je primalac GF u Sarajevu, uplatiti 10 KM na žiroračun:
161 000 000 261 00 87.

Na prijedlog Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, redovni i redovno-samofinansirajući studenti imaju mogučnost samovoljno uplatiti sredstva:
u iznosu 5,00 KM za Fond «Suada Dilberović» putem kojeg se stipendiraju socijalno ugroženi i izuzetno nadareni studenti svih visokoškolskih ustanova Univerziteta u Sarajevu.
Ova sredstva se uplaćuju na žiro račun Univerziteta u Sarajevu broj: 1610000008961744 kod Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate: Sredstva za Fond «Suada Dilberović».
u iznosu od 5,00 KM za studentske aktivnosti «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu».
Ova sredstva se uplaćuju na žiro račun «Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu» broj: 3386902222532015 kod Uni Credit Bank, uz obaveznu naznaku imena i prezimena studenta uplatioca, naziva fakulteta i svrhe uplate : sredstva za aktivnosti SPUS-a.


D E K A N

Prof. dr. Mustafa Hrasnica, dipl.inž.građ.

N A P O M E N A:

UPLATNICE UPLAĆENE NA POGREŠAN ŽIRO RAČUN NEĆEMO UZIMATI U OBZIR !!!
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonačni spisak primljenih kandidata (2015/2016)
14.07.2015
Na slijedećim linkovima možete vidjeti konačni spisak primljenih kandidata za upis u Akademsku 2015/2016 godinu:
- Građevinski smjer
- Geodetski smjer
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRezultati Prijemnog ispita
08.07.2015
Na slijedećim linkovima možete vidjeti rezulatate Prijemnog ispita za Akademsku 2015/2016 godinu:
- Građevinski smjer
- Geodetski smjer
0 komentari | Napišite komentar

 
xxNovi rok - ERASMUS+ stipendije
08.07.2015
Podsjećamo vas da je u okviru potpisanog međuinstitucionalnog Erasmus+ Sporazuma između Tehničkog univerziteta u Rigi i Univerziteta u Sarajevu, odobrene su sljedeće stipendije:
-          2 Bachelor stipendije (po 10 mjeseci)
-          2 Master stipendije (po 10 mjeseci)
-          1 staff stipendiju (6 dana)

Stipendija se odnosi na sljedeće oblasti:
·         arhitektura i urbano planiranje
·         građevinarstvo
·         računarstvo i IT
·         elektronika i telekomunikacije
·         elektroenergetika i elektrotehnika
·         inženjerska ekonomija i menadžment
·         nauka o materijalima i primijenjena hemija
·         saobraćaj i mehaničko inženjerstvo
·         učenje u elektronskom inženjerstvu i humanističke nauke
 
Lista kurseva je dostupna na www.fsd.rtu.lv. Nastava se izvodi na engleskom jeziku.
Stipendija se odnosi na razmjenu u trajanju od 10 mjeseci (studenti) i 6 dana (staff). Mjesečni iznos stipendije je 750 eura, a putne troškove pokriva Erasmus+ program.
Svi kandidati apliciraju putem online prijave na https://incomingexchange.rtu.lv. Aplikacije se također mogu dostaviti direktno putem e-maila na international.office@rtu.lv.
 
Potrebna dokumentacija koju je potrebno prikupiti (na engleskom jeziku):
1.       kopija/scan pasoša
2.       uvjerenje da ste student Univerziteta u Sarajevu
3.       ispunjena online aplikacija
4.       dokument koji potvrđuje poznavanje engleskog jezika
5.       motivacijsko pismo
 
Rok za prijavu je 25. 7. 2015. godine, a početak nastave je 1. 9. 2015. godine.
Veoma je bitno da svi kandidati koji se prijavljuju svoju prijavnu dokumentaciju pored navedenih uputa i emailova za prijavljivanje, pošalju i Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na adresu erasmus@unsa.ba.
 
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem e-maila: erasmus@unsa.ba ili br. tel. 033/565-116.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxSCHOLARSHIPS FOR THE ADVANCED MASTERS
26.06.2015
SCHOLARSHIPS FOR THE ADVANCED MASTERS IN
STRUCTURAL ANALYSIS OF MONUMENTS AND HISTORICAL CONSTRUCTIONS

Applications for the Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions, approved by the European Commission within the framework of the Erasmus Mundus Programme, are opened up to July 20, 2015 (call 3).

This Master Course is organized by a Consortium of leading European Universities/Research Institutions in the field, composed by University of Minho (coordinating institution, Portugal), the Technical University of Catalonia (Spain), the Czech Technical University in Prague (Czech Republic), the University of Padua (Italy) and the Institute of Theoretical and Applied Mechanics of the Czech Academy of Sciences (Czech Republic). The course combines the most recent advances in research and development with practical applications.

A number of scholarships, ranging from 4,000 to 13,000 Euro, are available to students of any nationality.
The SAHC leaflet can be downloaded at www.msc-sahc.org/upload/docs/Leaflet_low.pdf
Please find full details on the MSc programme, as well as electronic application procedure, on the website www.msc-sahc.org
0 komentari | Napišite komentar

 
xxLjetna škola o vernakularnoj arhitekturi u kamenu
26.06.2015
Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Vam proslijeđuje  javni poziv za učešće u programu Ljetnje škole o vernakularnoj arhitekturi u kamenu koja će biti održana u Stocu (Bosna i Hercegovina), u periodu 1.- 10. avgusta 2015. godine.

Pravo učešća imaju studenti iz oblasti arheologije, istorije, arhitekture, građevinarstva, istorije umjetnosti i drugih discipilina koje su neposredno vezane za kulturno nasljeđe i mladi stručnjaci zaposleni ili angažovani u instituciji za zaštitu kulturnog nasljeđa, pravnom licu certificiranom za konzervaciju i restauraciju graditeljskog nasljeđa ili udruženju građana (NVO) koje je uspostavljeno radi promovisanja zaštite kulturnog nasljeđa.

Više informacija na http://www.kons.gov.ba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxERASMUS+ stipendije (Master studij)
20.06.2015
u okviru potpisanog međuinstitucionalnog Erasmus+ Sporazuma između Tehničkog univerziteta u Rigi i Univerziteta u Sarajevu, odobrene su tri (3) stipendije za studente tehničkih nauka Univerziteta u Sarajevu (master) koji žele studirati na Tehničkom univerzitetu u Rigi (RTU), Latvija. Stipendija se odnosi na sljedeće oblasti:
- arhitektura i urbano planiranje
- građevinarstvo
- računarstvo i IT
- elektronika i telekomunikacije
- elektroenergetika i elektrotehnika
- inženjerska ekonomija i menadžment
- nauka o materijalima i primijenjena hemija
- saobraćaj i mehaničko inženjerstvo
- učenje u elektronskom inženjerstvu i humanističke nauke

Lista kurseva je dostupna na www.fsd.rtu.lv. Nastava se izvodi na engleskom jeziku.

Tehnički univerzitet će primiti tri studenta Univerziteta u Sarajevu na master nivou studija. Stipendija se odnosi na razmjenu u trajanju od 10 mjeseci. Mjesečni iznos stipendije je 750 eura, a putne troškove pokriva Erasmus+ program.

Studenti apliciraju putem online prijave na https://incomingexchange.rtu.lv. Aplikacije se također mogu dostaviti direktno putem e-maila na international.office@rtu.lv.

Potrebna dokumentacija koju je potrebno prikupiti (na engleskom jeziku):

1.       kopija/scan pasoša
2.       uvjerenje da ste student Univerziteta u Sarajevu
3.       ispunjena online aplikacija
4.       dokument koji potvrđuje poznavanje engleskog jezika
5.       motivacijsko pismo

Rok za prijavu je 30. 6. 2015. godine, a početak nastave je 1. 9. 2015. godine.

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem e-maila: erasmus@unsa.ba ili br. tel. 033/565-116.

 
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKONKURS - I ciklus studija
18.06.2015
Informacije o Konkursu za upis na I ciklus studija akademske 2015/2016 godine studija, kao i Zahtjev za upis, se mogu naći na slijedeći linkovima:
- Konkurs
- Plan upisa
- Zahtjev za upis

Studentska služba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPREDAJA PRIJAVA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA15/16
18.06.2015
OBAVJEŠTENJE ZA PREDAJU PRIJAVA
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA NA GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2015/2016.GODINI

Prijave na Konkurs se podnose u periodu od 18.06. do 03.07.2015. godine od 11,00 do 13,00 sati u Studentsku službu Građevinskog fakulteta.

Kandidat je dužan predate sljedeće dokumente:
•   Zahtjev za upis u kome je  naznačen studij na koji konkuriše (obrazac se može dobiti u Studentskoj službi);
•   Orginalna svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četvorogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti);
•   Orginalnu diplomu o završenoj srednjoj školi;
•   Izvod iz matične knjige rođenih;
•   Uvjerenje o državljanstvu
•   Uplatnicu na iznos od 40,00 KM u svrhu polaganja prijemnog ispita (broj transakcijskog računa 1610000002610087);
•   Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Sarajevo,18.06.2015.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPOLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA
18.06.2015
OBAVJEŠTENJE ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA IZ PREDMETA „MATEMATIKA“

Prijemni ispit iz predmeta „Matematika“ održati će se u utorak 07.07.2015. godine sa početkom u 12 sati.

Napomena :
Na polaganje prijemnog ispita obavezno ponijeti ličnu kartu. Za vrijeme trajanja ispita zabranjeno je korištenje mobitela i drugih elektronskih naprava.

Sarajevo, 18.06.2015. god.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPRIPREMNA NASTAVA ZA PRIJEMNI ISPIT 2015/2016
16.06.2015
OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se svi zainteresovani za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija građevinarstva ili studija geodezije da će Građevinski fakultet u Sarajevu organizovati
PRIPREMNU NASTAVU za polaganje prijemnog ispita

Pripremna nastava se organizuje iz predmeta Matematika u periodu od 29.06. do 03. 07. 2015. godine  na  Građevinskom fakultetu ul. Patriotske lige br. 30., u terminu od 09 do 12 sati u Velikom amfiteatru.
Pripremna nastava obuhvata ukupno 15 sati nastave. Ukupna cijena po kandidatu iznosi 150 KM i uplaćuje se na račun Građevinskog fakulteta u Sarajevu broj: 1610000002610087 kod Raiffeisen bank dd BiH, sa naznakom za pripremnu nastavu.
Zainteresovani se prije početka nastave trebaju prijaviti  u Studentsku službu, sa  orginalom uplatnice u periodu od 16.06.2015. do 26.06.2015. godine u terminu od 11 do 13 sati.

Napomena:
Na nastavu je potrebno ponijeti : svesku formata A4 sa kockicama, pribor za pisanje, ličnu kartu i fotokopiju uplatnice.


Sarajevo, 16.06.2015. god.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxOdbrana doktorske disertacije - Mr Esad Vrce
15.06.2015
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI  FAKULTET U SARAJEVU

O B A V J E Š T E N J E
Viši asistent mr. Esad Vrce, dipl. inž. geod. javno će braniti doktorsku disertaciju pod nazivom „Razvijanje optimalnog modela za izjednačenje trodimenzionalnih hibridnih mreža i prikladne deformacijske analize”.

Odbrana doktorske disertacije održat će se u ponedeljak 20.07.2015. godine, sa početkom u 11 sati na Građevinskom fakultetu u Sarajevu, ul. Patriotske lige broj 30. u sali 8 /prizemlje/.
Doktorska disertacija se može pregledati u prostorijama Biblioteke Građevinskog fakulteta na I spratu, svakim radnim danom u periodu od 9 do 15 sati.
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović