• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Vjerovatnoća i statistika
Za predmet Vjerovatnoća i statistika dostupni su vam slijedeći materijali.

Materijali za učenje

Linkovi na internetu

Ispiti

Kontakt

© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro racun: 1610000002610087, Raiffeisen bank dd, Sarajevo
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović