• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxRang lista 2. upisni rok u I godinu
17.09.2019
Na slijedećem linku možete preuzeti preliminarnu rang listu nakon 2. upisnog roka u I godinu akademske 2019/2020 godine: Rang lista.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxII ispitni septembarski rok
12.09.2019
II. ispitni septembarski rok će se održati 24.09.2019. godine u 10 sati.
 
Studenti na drugom septembarskom roku (u skladu sa članom 33. pravila studiranja) imaju pravo polagati samo jedan ispit.
 
Prijave ispita će se izvršiti putem ISSS-a najkasnije do 23.09.2019. do 10 sati (ponedjeljak).

Studentska služba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonferencija BESTSDI i NatRisk
07.09.2019
U Sarajevu se 4. septembra 2019. godine održala završna konferencija projekata BESTSDI (Western Balkans Academic Education Evolution and Professional's Sustainable Training for Spatial Data Infrastructures) i NatRisk (Development of Master Curricula for Natural Disasters Risk Management in the Western Balkan Countries), a pod okriljem programa Erasmus+, iz oblasti unapređenja kapaciteta visokog obrazovanja, kojeg podržava Evropska unija.

Detalje sa Konferencije možete na slijedećem linku: BESTSDI i NatRisk.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIzvještaj komisije - redovni profesor - Hidrotehnika i okolišno inženjerstvo
07.09.2019
Na slijedećem linku možete pogledati izvještaj komisiji odsjeka Hidrotehnika za prof. dr Eminu Hajdžić: Izvještaj.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxDoktorska disertacija - Emina Hadžalić
03.09.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
O B J A V L J U J E

Emina Hadžalić, dipl.inž.građ., viši asistent Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i student zajedničkog doktorskog studija, III ciklusa - doktorskog studija na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i doktorskog studija na Tehničkom Univerzitetu u Compiegne-u (UTC), branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

"Analiza uticaja pornog pritiska na mehanizme loma konstruktivnih sistema”

dana 17.09.2019. godine u sali 8/prizemlje Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige 30, sa početkom u 14:00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

Uprava Fakulteta

0 komentari | Napišite komentar

 
xxDoktorska disertacija - Emir Karavelić
03.09.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
O B J A V L J U J E

      Emir Karavelić, dipl.inž.građ., viši asistent Građevinskog fakulteta Univerziteta u    Sarajevu i student zajedničkog doktorskog studija, III ciklusa - doktorskog studija na     Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i doktorskog studija na Tehničkom Univerzitetu u Compiegne-u (UTC) , branit će doktorsku disertaciju pod naslovom:

"Upotreba Stohastičke Galjerkinove metode konačnih elemenata u problemima identifikacije parametara modela loma heterogenih materijala”

dana 17.09.2019. godine u sali 8/prizemlje Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Patriotske lige 30, sa početkom u 10:00 sati.

Odbrana doktorske disertacije je javna.

Uprava Fakulteta
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIspitni rokovi - stari sistem studiranja
23.08.2019
Na slijedećem linku možete preuzeti termine ispita za stari sistem studiranja: Ispitni termini.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxDrugi upisni rok studenata u 1. godinu I ciklusa studija
26.07.2019
O B A V I J E S T

O DRUGOM UPISNOM ROKU ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2019./2020. GODINI SE MOŽE PREUZETI NA SLIJEDEĆEM LINKU: Obavijest o upisu.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxTakmičenje u inovacijama "Transformers Roadshow"
24.07.2019
Takmičenje u inovacijama "Transformers Roadshow" Islamske razvojne banke (Islamic Development Bank - IsDB) dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Većinski dioničar Bosna Bank International d.d. Sarajevo odlučio je dati priliku i nagraditi najbolje inovatore i poduzetnike iz BiH i zemalja regiona. Cilj takmičenja je prepoznati inovatore, naučnike i poduzetnike sa idejama koje mogu podržati jedan ili više Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih Nacija (UN), povezati ih sa onima koji mogu prenijeti relevantno znanje i podršku, uključujući finansiranje, te koji im mogu ponuditi nove poslovne mogućnosti ili jednostavno strateške savjete.

IsDB je pokrenula „Transformers Roadshow“ kao platformu za podršku radu inovatora i poduzetnika širom svijeta, u okviru Fonda za inovacije i tehnologiju vrijednog 500 miliona američkih dolara. Kroz takmičenje se pronalaze i podržavaju nove ideje koje mogu pomoći zajednicama da izgrade zdraviju i prosperitetniju budućnost.

Rok za prijavu je 10. septembar, a svi zainteresovani se trebaju registrovati na IsdB Engage platformi www.isdb-engage.org i svoju ideju prijaviti online na linku https://www.isdb-engage.org/en/challenge/transformers-roadshow.

Najbolje ideje će biti prezentirane pred stručnim žirijem 28. septembra 2019. godine u Sarajevu, u okviru trećeg dana održavanja sajma Sarajevo Halal Fair (SHF) 2019, a tri najbolje će dobiti novčanu nagradu od po 3.000 USD i priliku da se predstave na svjetskom takmičenju u inovacijama u Senegalu.

Više informacija o tome kako prijaviti ideju, inovaciju, projekat zainteresovani mogu pronaći na web stranicama www.bbi.ba i www.isdb-engage.org.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRevidirana konačna lista za upis
19.07.2019
O B A V J E Š T E NJ E
ZA UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U I (PRVU) GODINU  I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA  AKADEMSKE 2019/2020. GODINE  PO REVIDIRANOJ KONAČNOJ RANG LISTI

Upis kandidata koji su primljeni u prvu godinu prvog ciklusa studija obavljat će se u periodu od 22.07.2019. do 26.07.2019.   u terminu od 10:00h do 13:00h.

Više informacija možete pronaći na slijedećim linkovima: Informacije i upute, Revidirane liste.0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest za upis (prolongiran rok)
18.07.2019
Obavještavaju se svi kandidati koji se žele upisati na Građevinski fakultet da je rok za dostavljanje orginalne dokumentacije za upis prolongiran do 19.07.2019. do 14 sati.

Kandidati koji ne dostave orginalnu dokumentaciju će se brisati sa spiska prijavljenih studenata.

Kandidati do rednog broja 66 za studijski program Građevinarstva odnosno 21 za studijski program Godezije i geoinformatike, uz predaju orginalne dokumentacije, treba da izvrše i upis na studij.

Revidirana konačna lista primljenih kandidata će biti objavljena 19.07.2019. godine u 15 sati i po toj listi će se izvršiti upis kandidata do broja predviđenog konkursom.

Dekan
Prof. dr Samir Dolarević
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest za upis primljenih kandidata
15.07.2019
O B A V J E Š T E NJ E

INFORMACIJE ZA UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U I (PRVU) GODINU I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA AKADEMSKE 2019/2020. GODINE SE MOGU PREUZETI NA SLIJEDEĆEM LINKU: Informacije o upisu.

Studentska Služba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonačne range liste prijavljenih kandidata za upis
11.07.2019
Poštovani, na slijedećim linkovima možete preuzeti konačne liste prijavljenih kandidata za upis u akademsku 2019/2020. godinu:
 - Kandidati Građevinski smjer
 - Kandidati Geodetski i geoinformatički smjer

Studentska Služba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPreliminarne liste prijavljenih kandidata za upis
08.07.2019
Poštovani, na slijedećim linkovima možete preuzeti preliminarne liste prijavljenih kandidata za upis u akademsku 2019/2020. godinu:
 - Kandidati Građevinski smjer
 - Kandidati Geodetski i geoinformatički smjer

Studentska Služba
0 komentari | Napišite komentar

 
xxIspitni termini za apsolvente
13.06.2019
Na slijedećem linku možete preuzeti termine ispita za apsolvente: ispitni termini.

Ispravka za predmet Betonske konstrukcije III:
01.07. 2019.
15.07.2019.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za upis studenata u 1. god. II ciklusa studija
10.06.2019
OBAVJEŠTENJE ZA PREDAJU PRIJAVA NA KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU II CIKLUSA STUDIJA NA GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2019/2020.GODINI

Prijave na Konkurs se podnose u periodu od 07. 06. 2019. do 27. 09. 2019 godine (izuzev perioda trajanja kolektivnog godišnjeg odmora od 22.07. do 23.08.2019.)  isključivo u periodu od 11,00 do 13,00 sati u Studentsku službu Građevinskog fakulteta.
Za prijave na Konkurs za upis u prvu godinu studija drugog ciklusa kandidat je dužan predate original ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:
- zahtjev za upis u kojem je naznačen odsjek na koji konkuriše (obrazac se može dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti sa web stranice fakulteta);
- diploma i dodatak diplomi (za studente koji su završili bolonjski studij) o prethodno završenom studiju u Bosni i Hercegovini odnosno priznata diploma za kandidate koji prethodni studij nisu završili u Bosni i Hercegovini (Napomena: studenti koji su završili prvi ciklus studija u BiH mogu do izdavanja diplome i dodatka diplomi predati uvjerenje o završenom studiju i prepis ocjena ukoliko se promocija i dodjela diploma vrši nakon završetka roka predviđenog za dostavljanje prijava za upis po ovom konkursu. Studenti koji su predhodno visokoškolsko obrazovanje stekli izvan BiH a čiji su dokumenti u postupku priznavanja mogu predati potvrdu kao dokaz da je priznavanje u toku),
- izvod iz matične knjige rođenih,
- uvjerenje o državljanstvu i
- druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

NAPOMENA: U roku od sedam (7) dana od dana objave konačne rang-liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente organizacionoj jedinici i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao, a parvo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang-liste koji je ispunio uvjete za upis u statusu u kojem je aplicirao, do popunjavanja odobrene kvote. Nakon isteka roka od sedam radnih dana od objave, organizaciona jedinica objevljuje revidiranu konačnu rang listu (nakon sravnjenja stanja odustalih /upisanih/pomjerenih na listi) u roku od dva dana, a pravo upisa u narednih pet dana stiču sljedeći kandidati sa revidirane konačne rang-liste koji su ispunili uvjete za upis u status u kojem su aplicirali.
 Kandidatima koji nisu primljeni organizacione jedinice omogućit će preuzimanje dokumentacije  u roku od sedam dana od dana objavljivanja konačne rang-liste.

 
D E K A N

Prof.dr. Samir Dolarević, dipl.inž.građ.

0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs za upis studenata u 1. god. I ciklusa studija
10.06.2019
OBAVJEŠTENJE ZA PREDAJU PRIJAVA NA KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU I CIKLUSA STUDIJA NA GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2019/2020.GODINI

Prijave na Konkurs se podnose u periodu od 07. 06. 2019. do 05. 07. 2019.  godine isključivo u periodu od 11,00 do 13,00 sati u Studentsku službu Građevinskog fakulteta.

Kandidat je dužan predati orginal ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata :
- Zahtjev za upis u kome je  naznačen studij na koji konkuriše (obrazac se može dobiti u Studentskoj službi ili preuzeti sa web stranice fakulteta);
- Svjedočanstva o završenim razredima srednje škole završene u BiH u četvorogodišnjem trajanju, odnosno odgovarajuće priznate dokumente za kandidate koji srednju školu nisu završili u BiH (ukoliko su dokumenti u postupku ekvivalencije, prilažu se prevedeni i od sudskog tumača ovjereni dokumenti i potvrda da je postupak ekvivalencije u toku);
- Diplomu o završenoj srednjoj školi;
- Izvod iz matične knjige rođenih;
- Uvjerenje o državljanstvu;
- Druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova po kriterijima.

Predmeti od značaja za studij koji će se bodovati su :
- Matematika
- Fizika
- Maternji jezik

NAPOMENA: U roku od sedam (7) radnih dana od dana objave konačne rang-liste kandidat koji je ostvario pravo na upis je obavezan dostaviti originalne dokumente organizacionoj jedinici i izvršiti upis; u suprotnom smatra se da je odustao od upisa na studijski program za koji je aplicirao, a pravo upisa stiče sljedeći kandidat sa konačne rang-liste koji je ispunio uvjete za upis u statusu u kojem je aplicirao, do popunjavanja odobrene kvote. Nakon isteka roka od sedam radnih dana od objave, organizaciona jedinica objevljuje revidiranu konačnu rang listu (nakon sravnjenja stanja odustalih /upisanih/pomjerenih na listi) u roku od dva dana, a pravo upisa u narednih pet dana stiču sljedeći kandidati sa revidirane konačne rang-liste koji su ispunili uvjete za upis u status u kojem su aplicirali. Kandidatima koji nisu primljeni organizacione jedinice omogućit će preuzimanje dokumentacije  u roku od sedam dana od dana objavljivanja konačne rang-liste.

D E K A N

Prof.dr. Samir Dolarević, dipl.inž.građ.
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Smiljan Tukić i Edin Topalović