• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 
xxObavijest o odbrani master rada
07.11.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET
 
OBAVIJEST O ODBRANI
 
Završnog / master rada kandidata Eldina Zahirovića

Dana 8. 11.2019. godine u 10:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za geodeziju i geonformatiku (Sala 407), održat će se javna odbrana završnog / master rada kandidata Eldina Zahirovića pod nazivom:
 
Uspostava GIS prostornog katastra izgrađenog zemljišta u slivu rijeke Vrbas

pred komisijom:
 
- Doc. dr. Džanina Omićević, predsjednik komisije
- Prof. dr. Nusret Drešković, mentor i član komisije
- Doc. dr. Edin Hrelja, član komisije

ODSJEK ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU
0 komentari | Napišite komentar

 
xxEvaluacija nastavnika i saradnika
31.10.2019
Odluku o usvajanju izvještaja o evaluaciji nastavnika i saradnika možete preuzeti ovdje: odluka.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
29.10.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU

GRAĐEVINSKI FAKULTET


 

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog / master rada kandidatkinje Dine Šljivo

 

Dana 7.11.2019. godine u 15:15 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za geodeziju i geonformatiku (Sala 407), održat će se javna odbrana završnog / master rada kandidatkinje Dine Šljivo pod nazivom:

Analiza i integracija tematskih tipova podataka i uspostava jedinstvene GIS baze podataka za poplavljena područja u Bosni i Hercegovini

pred komisijom:

- Doc. dr. Nedim Tuno, predsjednik komisije
- Prof. dr. Nusret Drešković, mentor i član komisije
- Vanr. prof. dr. Admir Mulahusić, mentor i član komisije

ODSJEK ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
14.10.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidata Numana Bajraktarevića

Dana 15.10.2019. u 11h u Sali 8.u prostorijama Građevinskog fakulteta, održat će se javna obrana zavrsnog / master rada kandidata Numana Bajraktarevića pod naslovom:  

Regulacija rijeke Bosne u Banlozima

Pred Komisijom u sastavu:
1. Prof.dr Amra Serdarević, predsjednik komisije
2. Doc.dr Hata Milišić, član
3. Prof.dr Emina Hadžić, član i mentor

0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
11.10.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI


Završnog / master rada kandidata Slavica Matić

Dana 18.10.2019. godine u 12:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za geodeziju i geoinformatiku (Sala 407), održat će se javna odbrana završnog / master rada kandidatkinje Slavice Matić, pod nazivom:

„Precizno pozicioniranje BIHPOS stanica korištenjem naučnog softvera GIPSYX i potencijalna primjena za istraživanje geodinamike Zapadnog Balkana”

pred komisijom:
- Doc. dr. Džanina Omićević, predsjednik komisije,
- Van. prof. dr. Medžida Mulić, mentor
- Doc. dr. Esad Vrce, član


ODSJEK ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
11.10.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI


Završnog / master rada kandidata Vinka Ruževića

Dana 16.10.2019. godine u 14:15 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za geodeziju i geonformatiku (Sala 407), održat će se javna odbrana završnog / master rada kandidata Vinka Ruževića pod nazivom:

Hidrografska izmjera morskog dna višesnopnim dubinomjerom

pred komisijom:
- Van. prof. dr. Admir Mulahusić, predsjednik komisije
- Doc. dr. Nedim Tuno, mentor
- Doc. dr. Jusuf Topoljak, član

ODSJEK ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
11.10.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI


Završnog / master rada kandidatkinje Dženane Mekić

Dana 16.10.2019. godine u 15:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za geodeziju i geonformatiku (Sala 407), održat će se javna odbrana završnog / master rada kandidatkinje Dženane Mekić pod nazivom:

Analiza visinske geodetske mreže mjerene različitim postupcima geometrijskog nivelmana

pred komisijom:
- Van. prof. dr. Admir Mulahusić, predsjednik komisije
- Doc. dr. Nedim Tuno, mentor
- Doc. dr. Jusuf Topoljak, član

ODSJEK ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
11.10.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI


Završnog / master rada kandidata Harisa Čitaka

Dana 18.10.2019. godine u 11:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za geodeziju i geoinformatiku (Sala 407), održat će se javna odbrana završnog / master rada kandidata Harisa Čitaka pod nazivom:

Primjena a posteriori procjene varijance u nivelmanskoj mreži

pred komisijom:
- Van. prof. dr. Medžida Mulić,predsjednik komisije ,
- Doc. dr. Džanina Omićević, mentor
- Doc. dr. Esad Vrce,član


ODSJEK ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
11.10.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET

OBAVIJEST O ODBRANI


Završnog / master rada kandidata Mirnesa Čustovića

 

Dana 18.10.2019. godine u 10:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za geodeziju i geoinformatiku (Sala 407), održat će se javna odbrana završnog / master rada kandidata Mirnesa Čustovića pod nazivom:

 

Ispitivanje tačnosti i pouzdanosti određivanja pomaka i deformacija metodom RTK kao funkcije dužine vremena opažanja

 

pred komisijom:

- Doc. dr. Džanina Omićević, predsjednik komisije,

- Doc. dr. Esad Vrce, mentor,

- Van. prof. dr. Medžida Mulić, član


ODSJEK ZA GEODEZIJU I GEOINFORMATIKU
0 komentari | Napišite komentar

 
xxKonkurs - vandredni profesor - Geodezija
11.10.2019
Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-1349-1/19 od 11.09.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-28-44/19 od 25.09.2019. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU
Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor /napredovanje u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
Uvjeti za izbor:
Kandidati za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor treba da ispunjavaju opće zakonske uvjete i minimalne uvjete za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor utvrđene članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i članom 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu:
- proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te uspješno završeno mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno reformiranog/integriranog studija;
Pored općih zakonskih i minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 194 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
     - diplomirani inžinjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova,  naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju:
- prijavu na konkurs uz obavezu navođenja priložene dokumentacije:
- biografiju (CV) – u printanoj i elektronskoj formi na CD-u;
- izvod iz matične knjige rođenih;
- uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
- diplome o stečenom obrazovanju, diplome fakulteta odgovarajućeg studija za oblast na koju konkuriše;
- bibliografiju – priložiti radove, udžbenike, knjige, mnografije i dr.;
- dokaz o najmanje jednom provedenom izbornom periodu u zvanju docenta;
- dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija;
- i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za koje se prijavljuju.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome.
Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Postupak izbora akademskog osoblja, odredbe o značenju pojmova, načinu vrednovanja prilikom izbora u zvanje, kao i ostali bitni elementi za izbor u zvanje, navedeni su u Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i u Statutu Univerziteta u Sarajevu.
Ugovor o radu će se zaključiti sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za izborni period utvrđen Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17).
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.   
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u naučnonastavno zvanje".
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRadna verzija dr disertacije (Emina Hajdo)
08.10.2019
O B A V J E Š T E NJ E

U skladu sa članom 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava da se radna verzija projekta doktorske disertacije kandidatkinje Emine Hajdo, dipl.ing.građ. pod nazivom: “Analiza ultimnog opterećenja čeličnih konstrukcija uzimajući u obzir geometrijske nelinearnosti i omekšanje materijala“ i Izvještaj Komisije za ocjenu radne verzije doktorske disertacije, zaveden pod brojem: 06-3-976-7/19 od 30.09.2019. godine, koji je sačinila Komisija u sastavu:
1.   Prof.dr. Esad Mešić, dipl.ing.građ.– redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu,  predsjednik komisije;
2.   Prof. dr. Adnan Ibrahimbegović, dipl.ing.građ. – redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije;
3.   Prof.dr. Samir Dolarević, dipl.ing.građ. – redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, mentor i član komisije.

            STAVLJAJU NA UVID JAVNOSTI
Mjesto i vrijeme za pregled izvještaja i korigovane radne verzije doktorske disertacije: prostorije Biblioteke Građevinskog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu (I sprat), ulica Patriotske lige br.30, od 09.10.2019. do 07.11.2010. godine, svakim radnim danom u periodu od 9.00 do 15.00 sati.

UPRAVA FAKULTETA
0 komentari | Napišite komentar

 
xxRang lista - master studij
08.10.2019
Na slijedecem linku možete preuzeti konačnu rang listu kandidata za upis na master studij: Rang lista.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
08.10.2019
OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidata Admir Helića

Dana 11.10.2019. godine u 12:00 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za saobraćajnice, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Admira Helića pod nazivom:
Analiza uticaja intervala snimanja defleksija na strukturni broj kolovozne konstrukcije
pred komisijom:
- Van.prof.dr. Mirza Pozder, dipl.inž.građ, predsjednik komisije, mentor
- Van.prof.dr. Sanjin Albinović, dipl.inž.građ, član
- Doc.dr. Suada Džebo, dipl.inž.građ, član
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o odbrani master rada
08.10.2019
OBAVIJEST O ODBRANI

Završnog/master rada kandidatkinje Enise Tiro

Dana 11.10.2019. godine u 11:30 sati, u prostorijama Građevinskog fakulteta – Odsjeka za saobraćajnice, održat će se javna odbrana završnog/master rada kandidata/kinje Enise Tiro pod nazivom:
Planiranje izgradnje varijantnih rješenja saobraćajnice sa uporednom analizom
pred komisijom:
- Van.prof.dr. Mirza Pozder, dipl.inž.građ, predsjednik komisije,
- Doc.dr. Žanesa Ljevo, dipl.inž.građ, mentor,
- Doc.dr. Suada Džebo, dipl.inž.građ, mentor
0 komentari | Napišite komentar

 
xxObavijest o upisu za 1 ciklus
04.10.2019
O B A V J E Š T E NJ E

ZA UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA U I (PRVU) GODINU  I (PRVOG) CIKLUSA STUDIJA  (DRUGI ROK) AKADEMSKE 2019/2020. GODINE  PO REVIDIRANOJ KONAČNOJ RANG LISTI MOŽE SE PREUZETI NA SLIJEDEĆEM LINKU: Upisne informacije.
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPočetak nastave - 07.10.2019.g.
02.10.2019
UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU


OBAVJEŠTENJE


OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI  DA NASTAVA  U ŠKOLSKOJ 2019/2020.GODINI ZA ZIMSKI SEMESTAR  I i II CIKLUSA STUDIJA POČINJE 07.10.2019.GODINE.


D E K A N   
0 komentari | Napišite komentar

 
xxPreliminarna rang lista - master studij
01.10.2019
Na slijedecem linku možete preuzeti preliminarnu rang listu kandidata za upis na master studij: Rang lista.

Kandidati imaju pravo na pisani prigovor Vijeću Građevinskog fakulteta u roku od tri  dana od dana objavljivanja preliminarne liste (do 04.10.2019.)
0 komentari | Napišite komentar
© 2010 Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet
Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina [Tel: ++387 33 278 400, Fax: ++387 33 200 158]
Žiro račun: 141 196 53200084 75 OTVOREN KOD BOSNA BANK INTERNATIONAL D.D. SARAJEVO
Dizajn: Muris Ceman, Forum: Edin Topalović i Smiljan Tukić